Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) har idag tecknat avtal om att köpa två bostadsfastigheter i Eskilstuna. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 47,4 miljoner kronor. Säljaren är en privat fastighetsägare. Amasten tillträder fastigheterna per den 1 oktober 2020.

Amasten genomför sitt första förvärv i Eskilstuna. Genom förvärvet stärker vi vår närvaro i Mälardalsregionen. I denna region vill vi växa ytterligare, säger Jan-Erik Höjvall, VD på Amasten.

Förvärvet omfattar 34 lägenheter 2 390 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 3,0 miljoner kronor per år. Samtliga fastigheter är fullt uthyrda och direktavkastningen bedöms uppgå till 4,1 procent.

Amasten finansierar förvärvet med banklån och cirka 27,0 miljoner kronor i likvida medel samt nyemitterade stamaktier motsvarande ca 7,3 miljoner kronor. Aktierna emitteras till en kurs motsvarande volymvägd genomsnittlig stängningskurs för de 30 senaste handelsdagarna.

Förvärvet ingår i bolagets affärsstrategi om fortsatt expansion genom förvärv och nyproduktion.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Jan-Erik Höjvall, VD Amasten Fastighets AB, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl. 13.00 CET.
_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].