Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) har idag tecknat avtal om att köpa fastigheterna Nystavaren 5,6 och 7 i Eskilstuna. Projektet är under uppförande och omfattar 152 hyreslägenheter och underliggande garage i centrala Eskilstuna. Säljaren är Frense Living Real Estate AB.

Affären genomförs i bolagsform genom ett s.k. Forward Funding-upplägg och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 275 miljoner kronor. Den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 39,4 miljoner kronor.

Projektet omfattar tre etapper om totalt 152 hyreslägenheter i centrala Eskilstuna. Säljaren åtar sig att agera byggherre och färdigställa projektet och kommer att överlämna en nyckelfärdig produkt till Amasten. Amasten åtar sig att finansiera projektet. Projektet förväntas färdigställas sommaren 2022. Vid färdigställande förväntas projektets sammanlagda driftsöverskott uppgå till cirka 10,9 miljoner kronor.

– Köpet passar oss perfekt. Ett innovativt högkvalitativt hus, byggt av en driven lokal entreprenör i en attraktiv stad, som med stark ledning utvecklat Eskilstuna till logistikcentra och universitetsstad. Amasten blir nu en allt större fastighetsaktör i Eskilstuna med 350 välbelägna lägenheter i staden, säger Mikael Rånes, tf VD på Amasten.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, Förvaltningschef och tf VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning Informationen lämnades, genom ovanstående tf VD:s försorg, för offentliggörande den 16 december 2020, kl. 11.40 CET.

_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 procent bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].