Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) tillsammans med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) bildar ett JV-bolag där partnerna äger 50 procent vardera. JV-bolaget förvärvar byggrätter från SBB omfattande 50 000 kvadratmeter ljus BTA. Parterna planerar att uppföra 750 Riki-lägenheter intill Nyköpings centralstation. Detaljplanen förväntas antas under det andra kvartalet 2020 varpå byggnation påbörjas.

”Det är ett erkännande för Riki-konceptet att vi nu tillsammans med SBB bygger Riki-lägenheter. Nu tar vi ett gemensamt ansvar för bostadsbyggandet i Stockholmsregionen,” säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten Fastighets AB

”Vi ser fram emot vårt samarbete med Amasten att satsa på nybyggnation i Nyköping som en stark del av den växande Stockholmsregionen,” säger Ilija Batljan, VD Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Vid frågor, vänligen kontakta: 

Jan-Erik Höjvall, VD Amasten, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Ilija Batljan, VD Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, Tel +46 (0)70-518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2019 kl. 21.15 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten 

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. [email protected]