Den 14 oktober 2020 offentliggjorde Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (publ) (”SSM”) (”Erbjudandet”). SSM:s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet (”Erbjudandehandlingen”) har nu godkänts av Finansinspektionen.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln hålls tillgängliga på följande webbplatser: Amastens webbplats (www.amasten.se), Swedbanks webbplats (www.swedbank.se/prospekt) och Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) (endast Erbjudandehandling på Finansinspektionens webbplats). Förtryckt anmälningssedel och förfrankerat svarskuvert kommer skickas till direktregistrerade aktieägare vars innehav i SSM fanns registrerade hos Euroclear Sweden AB den 6 november 2020.

Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 9 november 2020 och avslutas den 7 december 2020 klockan 15:00.

Under förutsättning att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 8 december 2020, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 15 december 2020.

Amasten förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Ny finansiell information per 30 september 2020

Med anledning av att Erbjudandehandlingen innehåller viss finansiell information per 30 september 2020 offentliggörs härmed de kapitaliserings- och skuldsättningstabeller per 30 september 2020 som även är inkluderade i Erbjudandehandlingen. Siffrorna är preliminära och oreviderade samt har hämtats från Bolagets bokföring. Bolagets delårsrapport för perioden som avslutades den 30 september 2020, och i vilken vissa av de slutliga siffrorna förväntas inkluderas, planeras offentliggöras den 13 november 2020.

(MSEK) Per 30 september 2020
Kortfristiga skulder
Mot garanti, borgen eller säkerhet (borgen avser moderbolagsborgen och säkerhet avser pantbrev i fastighet) 1 449
Utan garanti, borgen eller säkerhet  362
Summa kortfristiga skulder 1 811
Långfristiga skulder
Mot garanti, borgen eller säkerhet (borgen avser moderbolagsborgen och säkerhet avser pantbrev i fastighet) 3 266
Utan garanti, borgen eller säkerhet 15
Summa långfristiga skulder  (exklusive kortfristig del av långfristiga skulder) 3 281
Eget kapital
Aktiekapital                      615
Övrigt tillskjutet kapital                                            3 853
Annat eget kapital inkl. årets resultat                 184
Summa eget kapital 4 652
TOTAL KAPITALISERING                                            9 744
(MSEK) Per 30 september 2020
(A) Kassa                           538
(B) Likvida medel (avser rörelsekredit) 70
(C) Lätt realiserbara värdepapper                         0
(D) Likviditet (A)+(B)+(C)                                        608
(E) Kortfristiga fordringar                                        163
(F) Kortfristiga banklån 1 507
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder            8
(H) Andra kortfristiga skulder                                296
(I) Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)                      1 811
(J) Netto kortfristiga skuldsättningar (I)-(E)-(D)                                         1 040
(K) Långfristiga banklån (exklusive kortfristig del)                                      3 266
(L) Emitterade obligationer                                     0
(M) Andra långfristiga lån                                       15
(N) Långfristiga skulder (K)+(L)+(M)                   3 281
(O) Nettoskuldsättning (J)+(N)                             4 321

Ytterligare information

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: ir.amasten.se/ssm

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]
Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]
Sebastian Schönström, Finanschef, +46 (0)72-250 27 72, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående VD:s försorg, för offentliggörande den 6 november 2020, kl. 12:00 CET

_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 procent bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Amasten avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

I enlighet med svensk lag och praxis kan Amasten eller dess närstående eller dess ombud (på uppdrag av Amasten eller, så som tillämpligt, dess närstående) samt närstående till dess finansiella rådgivare, vid olika tidpunkter och på annat sätt än genom Erbjudandet, direkt eller indirekt, förvärva eller arrangera förvärv av aktier i SSM som omfattas av Erbjudandet eller andra värdepapper som går att utnyttja, konvertera till eller byta mot sådana aktier, före eller under den tid som Erbjudandet är möjligt att acceptera. Sådana förvärv kan antingen ske på den öppna marknaden eller genom privata transaktioner. Information om sådana förvärv eller arrangemang för förvärv kommer att offentliggöras enligt tillämpliga svenska regler.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Amastens och SSM:s kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Amasten har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.