Vid årsstämman i Amasten Holding AB (publ) den 26 mars 2014 fattades beslut om vinstutdelning för preferensaktier med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie och kvartal, dock högst 20 kronor, för tiden intill nästa årsstämma. Beslutet omfattade ingen utdelning för stamaktier för tiden intill nästa årsstämma. Den första ordinarie avstämningsdagen för utbetalning infaller den 10 oktober 2014 och bolaget har därför i informationssyfte valt att redovisa följande information på hemsidan med tidschema för beslutade kvartalsvisa utbetalningar

Tidschema för kvartalsvis utbetalning i oktober 2014:

Sista dag för handel inklusive rätt till utbetalning av utdelning 8 oktober 2014

Första dag för handel exklusive rätt till utbetalning av utdelning 9 oktober 2014

Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 10 oktober 2014

Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 15 oktober 2014

Se vidare på www.amasten.se/utdelning.html