Amasten publicerar delårsrapport för januari-september 2020. Rapporten finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.amasten.se.

– Amasten gör ett rekordresultat om 477 mnkr. Jag lämnar nu över stafettpinnen till nästa generation att ta bolaget vidare på den resa vi bara påbörjat, säger Jan-Erik Höjvall, VD på Amasten Fastighets AB.

Kvartalet juni – september 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 132 mnkr (126)
 • Driftsöverskottet ökade till 83 mnkr (71)
 • Direktavkastningen uppgick till 4,1 procent (5,5)
 • Överskottsgraden uppgick till 62,5 procent (56,3)
 • Förvaltningsresultatet ökade till 62 mnkr (42)
 • Periodens resultat uppgick till 401 mnkr (333)
 • Resultat per stamaktie 0,65 kr (0,77)
 • Belåningsgraden uppgick till 45,7 (50,9)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,1 (3,3)

Väsentliga händelser

 • Förvärv av 29,55 procent av aktierna i bostadsutvecklaren SSM Holding AB, se sida 19.
 • Amasten har utvärderat effekten av Covid-19 på bolagets verksamhet. Fastighetsbeståndet utgörs till 92 procent av bostadsfastigheter vilket innebär ett stabilt och förutsägbart kassaflöde. Tre procent av hyresintäkterna är hänförliga till handels- och restaurangbranscherna. Belåningsgraden uppgick till 46 procent och avser i sin helhet lån från banksektorn. Bolaget följer utvecklingen och dess påverkan på verksamheten noggrant.
 • Den 28 april genomfördes en riktad nyemission av 90 miljoner stamaktier. Emissionen tillförde eget kapital om 648 mnkr före emissionskostnader.
 • Under maj och juni tillträddes en fastighetsportfölj bestående av 22 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 1,5 mdkr. Portföljen tillförde 1 259 lägenheter.
 • Den 20 augusti meddelade Jan-Erik Höjvall styrelsen att han under 2020 avslutar sin anställning som VD för Amasten.
 • Den 7 september genomfördes en riktad nyemission av ca 68 miljoner stamaktier. Emissionen tillförde eget kapital om 500 mnkr före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Den 1 oktober tillträddes bostadsfastigheter för ett fastighetsvärde om 89 mnkr i Eskilstuna.
 • Den 14 oktober lämnades ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i SSM Holding AB, för vidare information se ir.amasten.se/ssm.
 • Den 30 oktober tillträddes fastigheter i Eskilstuna för ett fastighetsvärde om 123 mnkr.
 • Den 2 november tillträddes fastigheter i Alingsås för 460 mnkr.
 • Den 2 november tecknades 15 000 000 stamaktier genom att utställda optioner nyttjades.
   
Perioden i korthet, mnkr 2020
jan-sep
2019
jan-sep
Nyckeltal 30 sep 2020
Hyresintäkter 353 271 Substansvärde kr/aktie 7,72
Driftsöverskott 190 138 Eget kapital, kr/aktie 7,24
Finansnetto -51 -59 Fastighetsvärde, mnkr 8 948
Förvaltningsresultat 119 65 Belåningsgrad 45,7
Värdeförändringar fastigheter 485 415 Soliditet, procent 46,4
Periodens resultat 477 384
Räntetäckningsgrad 3,37 2,22

 

Vid frågor, vänligen kontakta

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]
Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 13 november 2020 kl. 07.00 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 procent bostäder, resterande areor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]