Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”), har via dotterbolag tecknat avtal om en avyttring av fastigheten Sleipner 6 belägen i Helsingborg. Köpare är Svenska Bostadsfonden via dotterbolag. Den avyttrade fastigheten utgörs av 111 bostadslägenheter om totalt 7 571 kvadratmeter. Transaktionen är ovillkorad och sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 152,5 miljoner kronor, vilket överstiger värderingen för andra kvartalet med 6 procent. Frånträde är planerat till 1 december.

”Skälet till försäljningen är att vi har ett fåtal fastigheter i Helsingborg och med försäljningen kan vi koncentrera oss på att utveckla våra fastigheter på andra prioriterade orter. Det känns extra roligt att köparen är Svenska Bostadsfonden som är en väldigt kompetent fastighetsägare.”, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten.

Fastigheten och de huvudsakliga villkoren beskrivs mer utförligt nedan.

Avyttrad fastighet

Den sålda fastigheten i Helsingborg omfattar 7 571 kvadratmeter med aktuella hyresintäkter om 8,5 miljoner kronor per år.

Närmare om försäljningsavtalet

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetägande bolaget uppgår till cirka 88,6 miljoner kronor och ska erläggas kontant. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant. Avdraget för latent skatt uppgår till cirka 10,9 miljoner kronor.

Amastens intjäningsförmåga kommer att uppdateras i samband med publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2017 som publiceras den 10 november 2017.

Nordier Property Advisors och Delphi Advokatbyrå har varit rådgivare till säljaren.

Denna information lämnades till publicering kl. 17.00 den 9 november 2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 6617, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 17.00 CET. 

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se