Amasten Fastighets AB (publ), har idag tecknat avtal om att sälja 5 bostadshyreshus, studentbostäder, i Ronneby. Köpare är Studentbostäder i Sverige AB, ett nybildat joint venture-bolag mellan Amasten, Offentliga Hus och Samhällsbyggnadsbolaget, i vilket Amasten initialt kommer att äga 28 procent av aktierna. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 257 miljoner kronor, vilket är i nivå med rådande värdering. Försäljningen är villkorat av finansiering. Amasten frånträder fastigheterna per den 1 september 2018.

De sålda fastigheterna omfattar 12 457 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 21,4 miljoner kronor per år. Samtliga fastigheter är fullt uthyrda och direktavkastningen bedöms uppgå till 5,6 procent.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till cirka 172,1 miljoner kronor och ska erläggas i form av aktier i Studentbostäder i Sverige AB och kontanta medel. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant. Något avdrag för latent skatt har inte utgått.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 2 juli 2018 kl. 20.00 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se