Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) har idag avtalat om att sälja samtliga fastigheter i Amastens förvaltningshubb Syd. Köpare är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”). Försäljningen omfattar 41 fastigheter och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1 500,5 miljoner kronor. Transaktionen är ovillkorad och sker i bolagsform. Amasten frånträder fastigheterna 15 december 2019.

”SBB är en seriös, långsiktig fastighetsägare i en stark expansiv fas. Vi koncentrerar oss nu på att utveckla vårt befintliga bestånd och nyproduktion av Riki-lägenheter,” säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten Fastighets AB

”Vi är särskilt glada att fått en stark position i Växjö och Blekinge där vi är på väg att bli det största bostadsbolaget. Med dessa förvärv blir vi det största oberoende noterade bostadsbolaget, vilket med vår starka position som Nordens ledande aktör inom samhällsfastigheter skapar fortsatt bra möjligheter till värdeskapande och substansvärdetillväxt,” säger Ilija Batljan, VD Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Sålda fastigheter
Försäljningen omfattar samtliga 41 fastigheter i Amastens förvaltningshubb Syd, totalt 114 750 kvadratmeter och 1 560 lägenheter i 7 orter; Helsingborg, Karlshamn, Olofström, Osby, Ronneby, Växjö och Åstorp. Portföljens sammanlagda hyresvärde uppgår till 126 miljoner kronor per år.

Närmare om försäljningsavtalet
Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till 404 miljoner kronor. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

Vid frågor, vänligen kontakta: 

Jan-Erik Höjvall, VD Amasten, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Ilija Batljan, VD Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, Tel +46 (0)70-518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2019 kl. 21.15 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten 

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. [email protected]