Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten”) har idag via dotterbolag, tecknat avtal om att sälja tolv kommersiella fastigheter. Köpare är Offentliga Hus AB och Fastator AB. Transaktionerna är ovillkorad och sker i bolagsform och baseras på underliggande fastighetsvärde om 238,6 miljoner kronor, vilket är i nivå med rådande värdering. Amasten frånträder fastigheterna under första kvartalet 2019.

”Vi renodlar portföljen och koncentrerar oss på bostäder. Efter affären består portföljen till 70 procent bostäder”, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten.

Avyttrade fastigheter
Försäljningen omfattar tre samhällsfastigheter i Timrå till Offentliga Hus och nio kommersiella fastigheter i Skåne och Karlskoga till Fastator AB. De sålda fastigheterna omfattar 34 000 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 24,5 miljoner kronor per år.

Närmare om försäljningsavtalet
Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till cirka 91,3 miljoner kronor och ska erläggas kontant. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant. Avdraget för latent skatt uppgår till cirka 5,9 miljoner kronor.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]
Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83,
[email protected] 

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 19 november 2018 kl. 15.30 CET.

___________________________________________________________________
Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, resterande ytor utgörs av kontors- och butiks- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se