Med anledning av den oro som nu präglar näringsliv och finansiella marknader med spridningen av Covid-19 vill Amasten lämna en uppdatering. Amasten står starkt, vi har en stark balansräkning och en finansiell styrka som bedöms kunna möta de utmaningar som vi kan ställas inför. Vi följer löpande utvecklingen och ser till våra anställdas, hyresgästernas och leverantörers hälsa och säkerhet. Amasten har vidtagit åtgärder för eventuella störningar i verksamheten och följer myndigheternas rekommendationer.

 

Amastens intäkter utgörs till 82 procent av bostadsrelaterade hyror, kommun, region och stat motsvarar 6 procent och 2 procent hänförs till dagligvaruhandel med stora starka aktörer.  Övriga kommersiella hyresgäster svarar för 10 procent av hyresintäkterna och Amasten bedömer att cirka 3 procentenheter av dessa hyresintäkter, främst hänförliga till butiker och restauranger, kan påverkas av den rådande situationen.

 

Våra tillgångar är belånade till 51 procent hos ett antal banker vilka vi har ett bra samarbete med. Under 2020 skall endast cirka 10 procent av lånestocken refinansieras och vi har inga obligationslån.

 

”Det är fantastiskt att få leda ett bostadsbolag som har stabila hyresintäkter och har ett så bra och långsiktigt samarbete med våra banker”, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten

 

Vid frågor, vänligen kontakta:
Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 15.00 CET.
_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].