Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten”) offentliggjorde den 15 november 2019 att Amasten avtalat om att köpa sju bostadshyreshus i Norrköping. För mer information se pressmeddelande från den 15 november 2019.

Emissionen medför att antalet aktier i Amasten ökar med 20 043 367 aktier från 436 784 003 aktier till totalt 456 827 370 aktier. Emissionen innebär en aktieutspädning om cirka 0,46 procent.

Vid frågor, vänligen kontakta

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december kl. 16.30 CET.

Om Amasten
Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]