Amasten Holding AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”), har per 1 juli tillträtt det fastighetsbestånd i Ronneby som tidigare pressmeddelats i samband med att förvärvsavtal tecknades. Säljaren är Immobilien Nordic AB. Förvärvet sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 140 miljoner kronor.

Tillträdet sker i två steg. I ett första steg har Amasten tillträtt 82 procent av aktierna i det fastighetsägande dotterbolaget och därigenom fastigheterna. I steg två kommer köpeskillingen för de återstående dotterbolagsaktierna som uppgår till 25 miljoner kronor att erläggas i form av nyemitterade stamaktier i Amasten till en överenskommen teckningskurs om 3,25 kronor per stamaktie, i enlighet med vad som tidigare meddelats.

Tillträdet av de återstående dotterbolagsaktierna är villkorat av att bolagsstämmans beslut om emissionsbemyndigande från den 23 juni har registrerats hos Bolagsverket. Tillträde beräknas kunna ske i under tredje kvartalet och kommer att meddelas när så har skett.

För ytterligare detaljer om förvärvet i Ronneby hänvisas till Amastens hemsida där tidigare pressmeddelanden återfinns, www.amasten.se.

En uppdaterad resultatprognos för 2015 beräknas offentliggöras den 3 juli. Då kommer även den förändringen i antalet aktier och aktiekapitalet att som följer av förvärvet att förtydligas.

Denna information lämnades till publicering kl. 08.30 den 2 juli 2015.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB (publ), Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se