Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten”) har idag, 29 maj, tillträtt elva bostadshyreshus i Sundsvall samtidigt frånträds sju fastigheter i Essvik och Matfors som tidigare pressmeddelats i samband med bytesaffärens offentliggörande den 5 april 2019.

Förvärvet har skett i bolagsform och baserats på ett underliggande fastighetsvärde om 118,3 miljoner kronor. Försäljningen har skett i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 73,8 miljoner kronor. Betalningen för förvärvet har erlagts genom lån, kontant betalning och en riktad nyemission om 1 300 000 stamaktier till en överenskommen teckningskurs om 5,75 kronor per stamaktie.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD Amasten, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019 kl. 13.30 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs till två tredjedelar bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. [email protected]