Amasten Holding AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”), har idag tillträtt tidigare meddelat förvärv av ett bostadsbestånd i centrala Härnösand, vilket pressmeddelades den 16 maj 2016 vid avtalstecknande. Säljare är Ådalskonsult AB och Autograf Handelshus Anders Johansson AB. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 95 miljoner kronor. Det motsvarar det av oberoende värderare bedömda marknadsvärdet.

Transaktionen var villkorad av slutligt kreditgodkännande och samtliga finansieringsvillkor har sedermera uppfyllts.

”Beståndet ligger i utmärkt läge och omfattar 86 procent bostäder, med en bedömd direktavkastning strax över 6 procent. Det befäster vår närvaro i Härnösand och förvaltningsregion Norr. Vi ser ytterligare intressanta investeringsmöjligheter och detta förvärv är ett steg mot att växa vidare i regionen. Det är ett bra bestånd med åtråvärda lägenheter och utan vakanser. Genom vår tydliga etablering på orten finns det nu dessutom goda förutsättningar att finna ännu bättre skalfördelar och förbättra förvaltningen samt fastigheterna ytterligare. Genom förvärvet tydliggör vi även vårt fokus på stabila orter med pendlingsavstånd till regionala tillväxtmotorer.”, säger David Dahlgren, VD Amasten.

Betalning har erlagts genom lån och kontant betalning. Fastigheterna och de huvudsakliga villkoren beskrivs mer utförligt nedan.

Förvärvat fastighetsbestånd

Portföljen omfattar 10 337 kvadratmeter och utgörs av tio fastigheter i centrala Härnösand med ett sammanlagt hyresvärde om 10,3 miljoner kronor per år. De uthyrningsbara areorna utgörs av 137 lägenheter och en kommersiell lokal som är uthyrd till Loomis med ett hyresvärde om 1,6 miljoner kronor per år och en återstående löptid på tre år. Beståndets yta uppdelas på 86 procent bostadsyta och 14 procent lokalyta. Nuvarande beläggningsgraden uppgår till 100 procent och direktavkastningen bedöms uppgå till 6,1 procent.

Närmare om förvärvsavtalet

Befintliga lån har tagits över och motsvarar en belåningsgrad om cirka 60 procent mot aktuell marknadsvärdering. Den preliminära köpeskillingen för aktierna i den fastighetsägande koncernen uppgår till totalt cirka 38,6 miljoner kronor och ska erläggas kontant. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant. Avdraget för latent skatt uppgår till 850 000 kronor.

Vinsten per stamaktie bedöms öka med anledning av förvärvet och Amastens intjäningsförmåga kommer att uppdateras i samband med publiceringen av delårsrapporten för andra kvartalet 2016 som publiceras den 19 augusti.

Denna information lämnades till publicering kl. 12.15 den 3 juni 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se.