Amasten Holding AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”), har idag, 1 september, tillträtt det fastighetsbestånd i Ronneby som tidigare pressmeddelats i samband med att förvärvsavtal tecknades den 7 juli. Säljaren är Havsklippan Invest AB. Förvärvet sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 186 miljoner kronor.

Transaktionen var villkorad av slutligt kreditgodkännande och samtliga finansieringsvillkor har sedermera uppfyllts.

Betalning har erlagts genom lån och kontant betalning. Fastigheterna och de huvudsakliga villkoren beskrivs mer utförligt nedan. 

Förvärvade fastigheter

Portföljen omfattar 19 889 kvadratmeter och utgörs av 13 centralt belägna bostadsfastigheter om 18 244 kvadratmeter, varav ett antal fastigheter har butiker i bottenplan. I portföljen ingår även en mindre kontors- och lättindustrifastighet om 1 645 kvadratmeter. Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till 19,0 miljoner kronor per år. Hyresintäkterna utgörs till 72 procent av bostäder och 28 procent av lokaler. De tre största lokalhyresgästerna representeras av Arbetsförmedlingen, Swedbank och Handelsbanken som tillsammans utgör drygt hälften av lokalhyresintäkterna. Beståndet har inga vakanser och direktavkastningen bedöms uppgå till 5,6 procent.

Närmare om förvärvsavtalet

Befintliga lån har refinansierats med nya lån och motsvarar en belåningsgrad om cirka 70 procent mot aktuell marknadsvärdering. Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till totalt cirka 94,7 miljoner kronor och har erlagts kontant. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant. 

Vinsten per stamaktie bedöms öka med anledning av förvärvet och Amastens intjäningsförmåga kommer att uppdateras i samband med publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2016 som publiceras den 11 november.

Denna information lämnades till publicering kl. 14.15 den 1 september 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB (publ), Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 1 september 2016 kl. 14.15 CET.

___________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon +46 8 528 00 399. www.fnca.se