Amasten Holding AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”), har idag tillträtt tidigare meddelat förvärv av ett bostadsbestånd i centrala Härnösand, vilket pressmeddelades den 22 december 2015 vid avtalstecknande. Säljare är City-Fastigheter i Umeå AB. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 140 miljoner kronor. Det motsvarar det av oberoende värderare bedömda marknadsvärdet.

Transaktionen var villkorad av slutligt kreditgodkännande och samtliga finansieringsvillkor har sedermera uppfyllts, vilket meddelades den 24 februari 2016.

”Beståndet ligger i bästa läge och omfattar 82 procent bostäder, med en bedömd direktavkastning på 6 procent. Det förstärker vår närvaro i Härnösand och förvaltningsregion Norr. Förvärvet är också i linje med vårt fokus på stabila orter med pendlingsavstånd till regionala tillväxtmotorer som exempelvis Sundsvall. Det är ett bra bestånd med åtråvärda lägenheter och utan större vakanser. Det finns dessutom goda förutsättningar att förbättra fastigheterna ytterligare med avseende på hyresnivåer och fastighetsvärden. Genom förvärvet bibehåller vi även vårt fokus på att Amasten som helhet skall innehålla två tredjedelar bostäder.”, säger David Dahlgren, VD Amasten.

Betalning har erlagts genom lån, kontant betalning och en mindre del i form av nyemitterade stamaktier i Amasten som har emitterats till säljaren. Fastigheterna och de huvudsakliga villkoren beskrivs mer utförligt nedan.

”Vi ser ytterligare intressanta investeringsmöjligheter i regionen med det här förvärvet som ett ytterligare steg att växa vidare”. Därtill är det glädjande att säljaren vill bli aktieägare och tillsammans med övriga ägare vara med att utveckla Amasten”, avslutar David Dahlgren.


Förvärvat fastighetsbestånd

Portföljen omfattar 19 506 kvadratmeter och utgörs av sju fastigheter i centrala Härnösand. De uthyrningsbara areorna utgörs av 82 procent bostäder, 8 procent butiker och 10 procent blandade ytor. Vakansgraden uppgår till låga 2 procent. Direktavkastningen bedöms uppgå till 6 procent.


Närmare om förvärvsavtalet

Befintliga lån har refinansierats med nya lån och bedöms motsvara en belåningsgrad om 70 procent mot aktuell marknadsvärdering. Den preliminära köpeskillingen för aktierna i den fastighetsägande koncernen uppgår till totalt cirka 58 400 000 kronor. Av den totala köpeskillingen har preliminärt (i) 54 400 000 erlagts kontant, samt (ii) 4 000 000 kronor erlagts i form av nyemitterade stamaktier i Amasten till en överenskommen teckningskurs om 3,50 kronor per stamaktie. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

Avtalet innehåller vidare en överlåtelsebegräsning (s.k. lock-up) genom vilken säljaren på vissa villkor åtar sig att under en period om sex månader från tillträdesdagen inte avyttra några nyemitterade aktier och under nästföljande sex månader inte avyttra mer än 50 procent av de nyemitterade aktierna. Efter en period om totalt tolv månader från det att emissionen avseende de nyemitterade aktierna registrerats hos Bolagsverket har Säljaren rätt att avyttra samtliga nyemitterade aktier. Förvärvsavtalet innehåller i övrigt garantier och villkor som får betraktas som sedvanliga i avtal av motsvarande slag.

Vinsten per stamaktie bedöms öka även beaktat den utspädning som följer av nyemissionen av stamaktier till säljarna.

I bokslutskommunikén som Amasten publicerade den 25 februari har Härnösandsförvärvet inkluderats i bedömningen av den aktuella intjäningsförmågan.

Denna information lämnades till publicering kl. 13.45 den 26 februari 2016.


Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB (publ), Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se.