Amasten tillträder tidigare meddelat förvärv i Sala, Strängnäs och Järna

Amasten Holding AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”) har idag tillträtt det fastighetsbestånd i Strängnäs, Sala, Järna och Skinnskatteberg som tidigare pressmeddelats. Säljare är Sterner Stenhus Fastigheter AB, ett bolag delägt av Sterner Stenhus och Kvalitena. Direktavkastningen bedöms uppgå till cirka 6 procent.

Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 291 miljoner kronor. Det av oberoende värderare bedömda marknadsvärdet uppgår till 296 miljoner kronor. Den del av köpeskillingen som erlagts i form av nyemitterade stamaktier i Amasten uppgår till 81,4 miljoner kronor till en överenskommen teckningskurs om 3,25 kronor per stamaktie.

”Beståndet ligger i bästa läge och omfattar 77 procent bostäder och vård, med en bedömd direktavkastning på cirka 6 procent. Det förstärker vår närvaro i förvaltningsregion Mitt och vårt fokus på fastigheter i orter på pendlingsavstånd från regionala tillväxtmotorer. Det är ett bra bestånd med åtråvärda lägenheter och utan vakanser. Det finns dessutom goda förutsättningar att förbättra fastigheterna ytterligare med avseende på hyresnivåer och fastighetsvärden. Genom förvärvet bibehåller vi även vårt fokus på att Amasten som helhet skall innehålla cirka två tredjedelar bostäder.”, säger David Dahlgren, VD Amasten.

”Vi ser ytterligare intressanta investeringsmöjligheter i regionen med det här förvärvet som ett ytterligare steg att växa vidare”. Med Sterner Stenhus och Kvalitena får vi två kunniga och starka aktieägare som tillsammans med övriga ägare kan bidra till att utveckla Amasten”, avslutar David Dahlgren.

Förändring av antalet utestående stamaktier och aktiekapitalet

Som omnämnts i tidigare pressmeddelanden erläggs del av köpeskillingen i form av nyemitterade stamaktier, vilket ökar antalet utestående stamaktier och aktiekapitalet. Ökningen från emissionen uppgår till 25 053 528 stamaktier. Det totala antalet stamaktier uppgår därmed till 148 316 148, jämfört med det tidigare antalet registrerade stamaktier om 123 262 620.

Före emissionen uppgick aktiekapitalet till 124 062 620, fördelat på 123 262 620 stamaktier av serie A och 800 000 preferensaktier av serie B. Efter emissionerna ökar aktiekapitalet med motsvarande antal stamaktier, 25 053 528 kronor, då kvotvärdet per aktie uppgår till 1 krona per aktie. Det ökade aktiekapitalet bedöms vara registrerat hos Bolagsverket inom kort och kommer då att uppgå till 149 116 148.

Denna information lämnades till publicering kl. 15:15 den 1 oktober 2015.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB (publ), Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se