Amasten tillträder två tidigare meddelade förvärv och de stamaktier som emitterats till säljarna har registrerats hos Bolagsverket

Amasten tillträder återstående dotterbolagsaktier avseende förvärvet i Ronneby

Som meddelats den 2 juli tillträdde Amasten i ett första steg 82 procent av aktierna i det fastighetsägande dotterbolaget och därigenom fastigheterna i Ronneby. Köpeskillingen för de återstående dotterbolagsaktierna, som uppgår till 25 miljoner kronor, har nu erlagts i form av nyemitterade stamaktier i Amasten till en överenskommen teckningskurs om 3,25 kronor per stamaktie. Det underliggande fastighetsvärdet i förvärvet uppgår till 140 miljoner kronor.

Amasten tillträder tidigare meddelade förvärv i Timrå och Falun

Amasten har nu även tillträtt det fastighetsbestånd i Timrå och Falun som pressmeddelats den 29 juni 2015. Den del av köpeskillingen som erlagts i form av nyemitterade stamaktier i Amasten uppgår till 56 miljoner kronor till en överenskommen teckningskurs om 3,35 kronor per stamaktie. Det underliggande fastighetsvärdet i förvärvet uppgår till 217 miljoner kronor.

Förändring av antalet utestående stamaktier och aktiekapitalet

Som omnämnts i tidigare pressmeddelanden ökar emissionerna antalet utestående stamaktier och aktiekapitalet. Den sammantagna ökningen från de två emissionerna uppgår till 24 419 317 stamaktier. Det totala antalet stamaktier uppgår därmed till 123 262 620, jämfört med det tidigare antalet registrerade stamaktier om 98 843 303.

Före de två emissionerna uppgick aktiekapitalet till 99 643 303, fördelat på 98 843 303 stamaktier av serie A och 800 000 preferensaktier av serie B. Efter emissionerna ökar aktiekapitalet med motsvarande antal stamaktier, 24 419 317 kronor, då kvotvärdet per aktie uppgår till 1 krona per aktie. Det ökade aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket och uppgår således till 124 062 620.

Denna information lämnades till publicering kl. 08:30 den 4 september 2015.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB (publ), Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se