Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten” eller ”Bolaget”) har idag, 1 juli, tillträtt tidigare kommunicerade förvärv av Urbano AB från ICA-handlarnas Förbund och elva bostadsfastigheter i Köping från Sterner Stenhus. Förvärven har genomförts i enlighet med tidigare kommunicerade villkor. Förvärvet av Urbano AB är en av de enskilt största fastighetsaffärerna som ägt rum i Sverige under 2019.

Antalet utestående stamaktier i Amasten uppgår efter affärerna till 429 850 671. ICA-handlarnas Förbund blir Bolagets största aktieägare med 190 000 000 stamaktier, Sterner Stenhus blir Bolagets näst största aktieägare med 47 005 836 stamaktier. ICA-handlarnas Förbund och Sterner Stenhus ägarandelar uppgår till cirka 44,2 % respektive cirka 10,9 % av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget.

Förvärven har skett i bolagsform och baserats på ett underliggande fastighetsvärde om 2,8 miljarder kronor för Urbano AB respektive 216 miljoner kronor de elva bostadsfastigheterna i Köping. Köpeskillingen uppgår till 978,5 miljoner kronor för Urbano AB respektive 116,7 miljoner kronor för de elva bostadsfastigheterna i Köping. Betalningen för förvärvet av Urbano AB och de elva bostadsfastigheterna i Köping har båda erlagts genom lån och riktade nyemissioner om 190 000 000 stamaktier respektive 20 000 000 stamaktier till överenskomna teckningskurser om 5,15 kronor per stamaktie i båda förvärven.


Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD Amasten, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 1 juli 2019 kl. 11.15 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs till två tredjedelar bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. [email protected]