Vid extra bolagsstämma i Amasten Fastighets AB (publ) den 16 oktober 2017 togs beslut om att införa ett aktierelaterat incitamentsprogram till fem nyckelpersoner baserat på en riktad emission till Amastens dotterbolag om högst 15 000 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna har en löptid om drygt tre år, fram till november 2020. Teckningskursen vid lösen ska vara 5,25 kr per aktie.

Deltagarna i incitamentsprogrammet är Amastens nya ledningsgrupp bestående av VD Jan-Erik Höjvall, CFO Hans Ragnarsson, förvaltningschef Mikael Rånes, hållbarhetschef Magnus Jägre och affärsutvecklingschef Ellen Reichard. Incitamentsprogrammet har fulltecknats och tilldelning har skett enligt de av stämman beslutade principerna.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

___________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon +46 8 528 00 399. www.fnca.se.