Aktieägarna i Studentbostäder i Sverige AB (”SBS”) har ingått avtal med börsnoterade Prime Living AB om ett samgående genom vilket aktieägarna i SBS tillsammans kommer att äga cirka två tredjedelar av det sammanslagna bolaget. Genom samgåendet blir Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Fastator AB, Phoenix Insurance Group och Amasten det sammanslagna bolagets största aktieägare. Amastens ägarandel kommer efter sammanslagningen att uppgå till 12,8 procent.

Det sammanslagna bolaget föreslås byta namn till Studentbostäder i Sverige AB och styrelsen för det sammanslagna bolaget föreslås utgöras av styrelseordförande Björn Rosengren och styrelseledamöterna Karin Krook, Rosel Ragnarsson och Sven-Göran Svensson.

Vidare har de större aktieägarna i SBS åtagit sig att garantera totalt 150 miljoner kronor i en nyemission som genomförs efter att samgåendet slutförts. Genom en sådan nyemission möjliggörs för det sammanslagna bolaget att slutföra pågående projekt, vidta åtgärder för ökad uthyrning, genomföra förvärv och påbörja produktion av planerade studentlägenheter i Spånga.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2020 kl. 08.00 CET.
_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].