Värdeförändring för fastigheter för tredje kvartalet 2020 beräknas uppgå till 435 miljoner kronor, jämfört med 51 miljoner kronor för perioden januari till juni 2020. Amasten genomför kvartalsvis externa marknadsvärderingar och fastighetsbeståndet har värderats av Forum Fastighetsekonomi AB och Newsec Advice AB.

Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) kommer att rapportera en stor värdeförändring för fastigheter för det tredje kvartalet 2020. Värdeförändringen förklaras av ökade hyresnivåer, sänkta direktavkastningskrav och lägre kalkylräntor. Vidare har osäkerheten från Covid-19 minskat i jämförelse med föregående kvartal.

Fullständig information kommer att redovisas i samband med Amastens delårsrapport för januari till september 2020, vilket kommer publiceras den 13 november.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 18.45 CET.
_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].