Vid årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) den 27 april 2018 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse  

Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara sju. Till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s styrelse omvaldes tidigare ledamöterna Lennart Schuss, Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Hans Runesten, Anne-Grete Strøm-Erichsen och Eva Swartz Grimaldi. Därutöver nyvaldes Fredrik Svensson. Till styrelsens ordförande omvaldes Lennart Schuss.

Val av revisor  

Till revisor valdes revisionsbolaget EY för tiden intill årsstämman 2019. Huvudansvarig revisor kommer att vara Ingemar Rindstig.

Styrelse- och revisorsarvoden

Stämman fastställde valberedningens föreslag att styrelsearvode ska utgå med 2 250 000 kr, varav ordföranden erhåller 450 000 kr och övriga av stämman valda ledamöter 300 000 kr vardera. För utskottsarbete i ersättningsutskottet föreslås ett totalt arvode om 120 000 kronor att fördelas med 30 000 kronor per ledamot. För revisionsutskottet, som består av styrelsens ledamöter, föreslås arvode för deltagande ingå i ordinarie styrelsearvode. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om utdelning  

Stämman beslutade om vinstutdelning i enlighet med styrelsens presenterade förslag innebärande 0,10 kr per Stamaktie respektive 35 kr per Preferensaktie. Utdelning på Preferensaktier ska ske vid fyra tillfällen med 8,75 kr per utbetalningstillfälle. Utbetalning på Stamaktier beräknas ske den 7 maj 2018 och första utbetalning på Preferensaktier beräknas ske den 10 juli 2018 med efterföljande utbetalningsdagar den 10 oktober 2018, den 10 januari 2019 och den 10 april 2019.

Principer för tillsättande av valberedning 

Årsstämman antog förslaget kring fastställande av principer för tillsättande av valberedning.

Emissionsbemyndigande 

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Antalet aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma genomföra syntetiska återköp av högst 10 procent av bolagets aktier. Återköpen ska avse aktier av serie B. Återköpen får ske till en högsta kurs om 9,65 kronor. Bolaget ska genomföra de syntetiska återköpen genom att en eller flera banker ingår avtal om förvärv av aktierna. Bankerna ska kunna erbjudas möjlighet att inlösa de återköpta aktierna. Beslut om inlösen ska fattas av kommande bolagsstämma. Bemyndigandet villkoras av att förfarandet godkänns av Aktiemarknadsnämnden.

Stockholm den 27 april 2018

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]