Årsstämman i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) beslutade den 28 april 2023 om vinstutdelning till stamaktieägarna med 1,44 kronor per Stam A respektive Stam B-aktie samt 2,00 kronor per Stam D-aktie. Extra bolagsstämma den 14 juni 2023 beslutade att bemyndiga styrelsen att fastställa antalet avstämningsdagar och när dessa ska infalla i förhållande till det utdelningsbeslut som fattades av bolagets årsstämma 2023. Som ett resultat därav återstår utdelning om 1,20 kronor per Stam A respektive Stam B-aktie samt 2,00 kronor per Stam D-aktie att betalas. Avstämningsdag för sådan utdelning måste infalla senast dagen före årsstämman 2024.

Mot bakgrund av att styrelsen i SBB idag har kallat till årsstämma 2024, att hållas den 28 juni 2024, har styrelsen även fastställt att avstämningsdag, för resterande del av utdelning för samtliga aktieslag, ska vara den 27 juni 2024. Utdelningen beräknas att utbetalas via Euroclear Sweden AB:s försorg den 2 juli 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, [email protected], [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.