Styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har beslutat att fastställa avstämningsdagen för utdelningen till den 28 december 2022. Extra bolagsstämma i Amasten Fastighets AB (publ) har idag beslutat att byta företagsnamn till Neobo Fastigheter AB (publ) (”Neobo”).

Neobo är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Stockholm som långsiktigt förvaltar och förädlar bostadsfastigheter över hela Sverige. Fastighetsbeståndet är diversifierat över 40 kommuner och består av 8 369 lägenheter fördelat över 267 fastigheter, med ett totalt fastighetsvärde om 15,8 mdkr per 30 september 2022. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 714 000 kvm med ett årligt hyresvärde om drygt 900 mkr.[1]

Bolagets affärsidé går ut på att förvalta och förädla bostäder i svenska kommuner med befolkningstillväxt, god sysselsättningsgrad och en stabil hyresmarknad. Långsiktig värde- och kassaflödestillväxt ska uppnås genom att vara en aktiv fastighetsägare i orter där människor vill bo, arbeta och leva. Bolaget ska vara en långsiktig och trygg hyresvärd för människor i Sverige och arbeta aktivt med hållbarhet för att bidra till en god samhällsutveckling.

Det är glädjande att vi idag har fått ett utdelningsbeslut och att vi dessutom kan presentera ett nytt namn för det nya bostadsbolaget, Neobo. Neo kommer från det grekiska ordet neos som betyder ny och bo symboliserar kärnan i vår verksamhet med attraktiva och hållbara boenden. Med vårt nya namn och utseende tar vi nu sats mot nästa steg, en notering på Nasdaq First North Premier”, säger Ylva Sarby Westman VD Neobo Fastigheter AB (publ).

SBB:s styrelse har enligt extra bolagsstämmans bemyndigande fastställt avstämningsdag för utdelningen av aktierna i Neobo till den 28 december 2022. Sista dag för handel i SBB:s B-aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Neobo blir den 23 december 2022. Från och med den 27 december 2022 kommer B-aktier i SBB att handlas utan rätt att erhålla aktier i Neobo. Avsikten är att en notering av Neobos aktier ska ske under februari 2023. Utöver att vara registrerad som A- eller B-aktieägare i SBB på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Neobo.

[1] Beräknat baserat på fastigheterna i Neobo per dagen för utdelningen. För ytterligare information, se informationsbroschyren som publicerades den 7 december 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected], 0705183967

Ylva Sarby Westman, VD Amasten Fastighets AB (publ) (under namnändring till Neobo Fastigheter AB (publ)), 0706906597