Fjärde kvartalet
• Nettoomsättningen uppgick till 35 mkr (153).
• Rörelseresultatet uppgick till -68 mkr (-274)
• Resultat efter skatt uppgick till -63 mkr (-236).
• Resultat per aktie blev -0,18 kr (-0,83).

Helåret 2009
• Nettoomsättningen uppgick 521 mkr (455).
• Rörelseresultatet uppgick till -695 mkr (-407) och i rörelseresultatet ingår nedskrivningar av anläggningstillgångar (inkl förvärvade företag) med 409 mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till -655 mkr (-358).
• Resultat per aktie blev -1,83 kr (-1,87).
• Eget kapital uppgick per den sista december 2009 till 214 mkr eller 0,58 kronor per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 54 %.
• Koncernens likvida medel uppgick till 164 mkr (125) på bokslutsdagen, varav 57 mkr spärrade medel.

Händelser under fjärde kvartalet

 Avslutad och godkänd provdrift av samtliga tio vindkraftverk i Vänern. Påbörjad provdrift av fyra verk åt Skellefteå Kraft.
 Personalneddragningar och kostnadsbesparingar i majoriteten av koncernens bolag
 Avtal om service och torn för på vindkraftverk för 29 mkr

Händelser efter räkenskapsårets utgång

 Order avseende torn till två vindkraftverk från Suzlon som är ny kund