(förkortat räkenskapsår, 8 mån)

Morphickoncernens nettoomsättning uppgick för räkenskapsåret till 310,2 MSEK (215,2) en ökning med 44,1 procent.

Rörelseresultatet uppgick till –189,6 MSEK (–45,1).

Koncernen uppvisar ett resultat efter finansnetto –311,9 MSEK (–40,6) och ett resultat efter skatt –301,8 MSEK (–40,3) för räkenskapsårets åtta månader.

Resultat per aktie uppgick till –1,49 kr (–0,28).

Årets resultat belastas av stora nedskrivningar i dotterbolag om 135,6 MSEK.

Koncernens likvida medel uppgick till 226,2 MSEK (248,6) varav 101,2 MSEK (102,5) är spärrade medel. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –251,6 MSEK (12,3) för räkenskapsåret.

Nettoomsättningen för räkenskapsårets två sista månader uppgick till 92,9 MSEK (56,6), en ökning med 64,1 procent.

De två sista månadernas rörelseresultat uppgick till –60,6 MSEK (–14,9).

Reviderade långsiktiga finansiella mål.

För mer information kontakta:
Johannes Falk, IR-chef
0706-76 73 93
[email protected]