Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2002/2003

VIKTIGA HäNDELSER UNDER PERIODEN
* Morphic inledde en marknadssatsning på Nordamerikanska marknaden,
baserat på förfrågan från amerikanska intressenter. Satsningen
innefattade bland annat medverkan som utställare på två ledande
branschmässor under våren.

* Morphic tecknade ett samarbetsavtal med den amerikanska
maskinleverantören PCC Fastener Engineers & Lewis Machine (PCC FELM) för
att introducera Morphics produkter och lösningar på den internationella
marknaden för trådbaserad komponenttillverkning.

* Volvo Powertrain tecknade en order på prototypserie med tillhörande
verktyg för att undersöka förutsättningarna för att utnyttja
höghastighetsformning av motorkomponenter.

* Karlskoga Tingsrätt registrerade under januari 2003 ett tillbakadragande
av Hydropulsors stämningsansökan riktad mot Morphic Technologies AB.
Därmed finns det inga rättsliga tvister kring Morphic.

* Morphics styrelse beslutade att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande om
nyemission i form av en företrädesemission med subsidiär teckningsrätt
riktad till nuvarande aktieägare. Totalt tecknades 4 988 935 nya B-
aktier till teckningskursen 0,75 kr, vilket tillför bolaget 3.7 Mkr före
emissionskostnader.

VIKTIGA HäNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Den multinationella industrikoncernen Eaton Corporation tecknar en order
på ett produktionssystem för tillverkning av fordonskomponenter.

ALLMäNT OM VERKSAMHETEN OCH MORPHIC TECHNOLOGIES
Morphic Technologies har utvecklat en ny maskin- och
produktionsteknologi, vilken ger industrin nya möjligheter att med stor
precision kontrollera och styra extrema dynamiska krafter. Tekniken
möjliggör en avsevärt bättre kvalitet och kostnadseffektivitet vid
storskalig precisionstillverkning av komponenter genom kapning,
pulverkompaktering, stansning och formning. Tekniken gör det även
möjligt att med bibehållen kvalitet bearbeta tidigare svårbearbetade
material, t ex lättmetaller och verktygsstål.

Morphic Technologies grundades i slutet av 1999. Företaget bedriver
verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är sedan december
2000 inofficiellt noterad på Göteborgs OTC-lista och handlas på
sedvanligt vis via banker eller fondkommissionärer.

PRODUKTER OCH MARKNAD
Morphic erbjuder höghastighetstekniken till maskinleverantörer verksamma
inom verkstads- och fordonsindustrin. Bolagets huvudaffär är att sälja
delsystem som integreras i maskinleverantörernas produkter, på liknande
sätt som Intel integrerar ”intel inside” konceptet i PC-tillverkarnas
produkter. Morphic har även utvecklat kompletta maskiner i vilka
delsystemet ingår. Försäljningen av kompletta maskinssystem till
användarna, vilka i normalfallet utgörs av komponenttillverkare inom
verkstads- och fordonsindustrin, utgör en etableringleringsaffär. Sålda
och idrifttagna maskiner blir därefter referensanläggningar i
marknadsföringen mot huvudmålgruppen – maskinleverantörerna. Det är
dessa företag som har de kundkontakter och den försäljnings- och
serviceorganisation som krävs för en kraftfull penetration inom de olika
applikationsområdena.

Verksamhetsåret 2002/2003 har för Morphic inneburit en etablering av
tekniken på marknaden. Vid den internationalla mässan Wire 2002 som
avslutade föregående verksamhetsår, presenterades Morphic och Morphics
produkter för första gången. De kontakter som knöts vid mässan har legat
till grund för det försäljningsarbete som dominerat verksamhetsåret.
Tonvikten har legat vid applikationer för kapning, men även diskussioner
inom applikationsområdena solidformning och pulverkompaktering har
initierats och drivits.

Kapning
Inom applikationsområdet kapning har Morphic under verksamhetsåret
presenterat en produktfamilj av helautomatiska kapmaskiner, kapsystem
för integrering i nya eller befintliga produktionssystem samt en
kombinerad rikt- och kapmaskin.

De helautomatiska kapmaskinerna riktar sig mot kunder med stor
produktionsvolym och höga krav på längdtoleranser för tråd eller stång
upp till 25 mm i diameter. Samma kapsystem som utgör grunden för
kapmaskinerna marknadsförs även separat som uppgradering eller som OEM-
komponent.

På förfrågan från kund utvecklade Morphic en maskin för riktning och
kapning av långa bitar från tråd. Maskinen baserades på ett roterande
riktverk från den amerikanska maskintillverkaren PCC Fastener Engineers
& Lewis Machine (PCC FELM). Ett första maskinsystem av denna typ
levererades till kund i november 2002. Förmågan att rikta även mycket
styv tråd i kombination med Morphics kapkvalité i hög produktionstakt
var en förutsättning för att kunden kunde åta sig kapuppdraget från sin
uppdragsgivare. Utvecklingen ledde även vidare till ett utökat samarbete
mellan Morphic och PCC FELM (se nedan).

Efter mässan i Düsseldorf 2002 valde Morphic att fokusera på de
intressenter som befann sig i Europa. För att ytterligare öka Morphics
kontaktyta gentemot marknaden har under året ett antal agenter
etablerats för bearbetning av marknaden för kapning i Europa i allmänhet
och Skandinavien i synnerhet. Investeringsviljan/förmågan/ i den
europeiska verkstadsindustrin har under verksamhetsåret varit fortsatt
låg eller ytterligare försämrad, vilket lett till uppskjutning av
investeringar som därmed påverkat Morphics förutsättningar. Ett flertal
av de ursprungliga intressenterna finns dock kvar och har uttryckt ett
intresse att gå vidare vid ett senare tillfälle.

I samband med avmattningen bland de europeiska intressenterna ökades
bearbetningen av intressenter i Nordamerika. Ett starkt intresse och en
starkare investeringsvilja ledde till en fokuserad satsning på den
nordameriska marknaden under våren 2003. Samarbetet med PCC FELM
formaliserades och Morphic deltog som utställare på två större
branschmässor i USA -Forge Fair i Cincinnati, april 2003, samt Interwire
2003 i Atlanta, maj 2003 (efter verksamhetsårets slut).

Vårens intensiva marknadsaktiviteter visade ett första resultat först
efter verksamhetsårets slut då en betydande order på ett
produktionssystem för motorkomponenter tecknades av Eaton Corporation i
USA. Ordervärdet ligger på ca 4 MSEK och leverans är beräknad till
december 2003. Ordern är ett genombrott för en applikation där Morphics
teknik ger en överlägsen kvalité som drastiskt sänker kassationsgraden i
den slutliga produkten, samtidigt som kunden är en av de största
underleverantörerna inom den internationella fordonsindustrin.

Solidformning och pulverkompaktering
Under verksamhetsåret har ett modellprogram tagits fram för formnings-
och pulverkompakteringsmaskiner baserade på enkelslag (slag från ett
håll mot ett statiskt mothåll) för enklare komponenter eller material.
Modellprogrammet utgör ett komplement till Morphics dubbelslagsystem
(slag från två motsatta håll). Utvecklingen av modellprogrammet gör det
möjligt att med kund diskutera olika lösningar och alternativ inför en
offert. Dubbelslagsmaskiner fortsätter att marknadsföras för kunder med
höga krav på komponentkvalité eller avancerade material.

Morphics dubbelslagsmaskin i Karlskoga har fortsatt att intressera nya
aktörer. En av världens största pulverkomponenttillverkare har köpt
maskintid i anläggningen och utvärderar nu möjligheterna med Morphics
teknik. Tidigare order från Powder Light Metals GmbH på en kombinerad
pulver- och solidformningsmaskin har dock stoppats i konstruktionsfasen
i avvaktan på ytterligare besked från Powder Light Metals slutkunder och
finansiärer.

En undersökning på Chalmers Tekniska högskola genomfördes under sommaren
2002 av Volvo Materialteknik i Göteborg tillsammans med Morphic.
Examensarbetet var inriktat på de interna materialfenomen som uppstår
vid höghastighetsformning.

Under våren tecknades även en order på en prototypserie med tillhörande
verktyg av Volvo Powertrain. Prototypserien avser att användas för att
undersöka förutsättningarna att utnyttja höghastighetsformning av
motorkomponenter. Leverans av komponenter i prototypserien planeras
under sommaren 2003.

Produktion av bränslecellsplattor
Morphic har under verksamhetsåret byggt upp en egen kompetens inom
materialval och verktygskonstruktion för produktion av bipolära plattor
för bränsleceller. De första kundproverna har producerats och
förutsättningarna för vidare samarbeten med ett flertal olika partners
fortgår.

SAMARBETEN OCH PARTNERS
Techtool AS
Det norska offshoreföretaget Techtool AS har under en tid uppmärksammat
Morphics unika hydrauliska ventil och slagsystem. I december 2002
tecknades ett avtal mellan Techtool och Morphic som avser att tillämpa
Morphics teknik inom ett flertal användingsområden för norsk och
internationell offshoreindustri.

Moog Inc.
Morphics extremt snabba hydraulik ställer höga krav på maskinstyrsystem,
vilket tidigare inneburit egenutvecklade sub-styrsystem baserade på
avancerad mikroprocessorteknologi. Redan under föregående verksamhetsår
påbörjades ett samarbete med det amerikanska företaget Moog
Incorporated, ett ledande företag inom produkter och system för
precisionsstyrning. Moog har utvecklat en ny plattform för
maskinstyrning som har tillräcklig kapacitet för att kunna användas för
kontroll av Morphics hydrauliska ventil. Morphic har under
verksamhetsåret implementerat Moogs nya system i samtliga produkter och
deltagit i sluttestet av systemet innan det presenterades i november
2002. Moog valde då att demonstrera systemet genom att ha med Morphics
kapmaskin MTCC-1 vid lanseringen på branschmässan SPS/IPC Drive i
Nürnberg. Samarbetet mellan Moog och Morphic fortsätter.

PCC Fastener Engineers & Lewis Machine (PCC FELM)
Ett samarbetsavtal med den amerikanska maskintillverkaren PCC FELM
tecnades i februari 2003 för att introducera Morphics produkter på den
internationella marknaden för trådbaserad komponenttillverkning. Morphic
levererade ett första system baserat på PCC FELMS väletablerade
trådriktningsmaskin till kund i november 2002 (se ovan). Under våren
tecknade även PCC FELM en order på ett kapsystem för integrering i
riktverksmaskin, Maskinen levererades efter verksamhetsårets slut i
samband med att den ställdes ut och demonsterades på Interwire i
Atlanta.

I april antog moderbolaget PCC ett bud från konkurrenten Rockford
Manufacturing Group (RMG) på Fastener Engineers & Lewis Machine. RMG har
uttryckt sitt intresse för ett fortsatt samarbete med Morphic och
diskussioner pågår.

High Speed Forming Technology 2000 AB / Hydropulsor
I augusti 2002 tecknades ett avtal med High Speed Forming Technology
2000 AB (HSF) i syfte att undersöka möjligheterna till ett samgående
mellan Morphic och Hydropulsor. Hydropulsor, ett svenskt företag
verksamt inom pulverkompaktering och höghastighetskapning, befann sig
under rekonstruktion och konkurshot när den dåvarande huvudägaren
Metallica överlät sina röststarka A-aktier till HSF som därmed blev
huvudägare i Hydropulsor. På förfrågan från de nya huvudägarna tog
Morphic i samband med avtalet aktiv del i Hydropulsors styrelse och
operativa verksamhet. Ansträngningarna för att hitta en lösning för ett
samgående pågick under hösten tills parterna i oktober konstaterade att
förutsättningarna för ett samgående saknades. De båda parterna Morphic
och HSF konstaterar att det finns ett gemensamt intresse av att etablera
tekniken på marknaden och man är öppen för att utnyttja varandras
resurser och samarbeta på rent affärsmässiga grunder.

PATENT
Bolaget hade vid periodens slut 5 beviljade patent. Ytterligare ett
patent beviljades efter periodens slut så att bolaget vid rapportens
publicering har 6 beviljade patent. Bolagets PCT-ansökningar fortgår
enligt plan.

Morphic har noga studerat patentsituationen inom teknikområdet och
funnit att inga godkända patent finns, vare sig avseende
maskinkonstruktioner eller metoder, som hindrar Morphic och Morphic’s
kunder att fritt utnyttja höghastighetsbearbetning med Morphics
maskinteknik inom samtliga tillämpningsområden. Morphic’s patent och
patentansökningar för slagsystemets specifika lösningar samt patentet
för tillverkningsmetod för bipolära plattor för bränsleceller anses ge
ett gott skydd för bolagets teknologi och verksamhet.

TVISTER
Hydropulsor AB utfäste sig i januari 2003 till Morphic i avtal att
omedelbart dra tillbaka den stämningsansökan som bolaget lämnade in mars
2001 mot Morphic Technologies AB. Utfästelsen innebar inga åtaganden
från Morphics sida. Karlskoga Tingsrätt registrerade under januari 2003
ett tillbakadragande av Hydropulsors stämningsansökan riktad mot Morphic
Technologies AB. Inga tvister finns därmed inom Morphics verksamhet.

ORGANISATION OCH MEDARBETARE
Koncernen hade vid periodens slut 8 heltidsanställda och en
halvtidsanställd.

I samband med ordinarie bolagsstämma i oktober 2002 förstärktes bolages
styrelse med Bengt Belfrage som styrelsens ordförande, samt Anders
Brännström, VD för Volvo Technology Transfer AB som ordinarie ledamot.
Peter Heidlund återgick därmed till posten som bolagets verkställande
direktör.

AKTIEN OCH äGARFöRHåLLANDEN
Nyemission
Ordinarie bolagstämma bemyndigade styrelsen att emittera 10 miljoner nya
B-aktier med subsidiär företrädesrätt. I februari 2003 valde styrelsen
att utnyttja bemyndigandet och upprättade därmed ett emissionsprospekt
som godkändes och registrerades av finansinspektionen 27 februari 2003.
Under teckningsperioden tecknades 4 988 935 nya B-aktier till
teckningskursen 0,75 kr, vilket tillförde bolaget 3.7 Mkr före
emissionskostnader. Styrelsen har för avsikt att utnyttja återstoden av
bemyndigandet i erbjudanden till nya industriella partners och
investerare.

Utställda optioner
Den tredje och sista av de båda teckningsserier som sattes upp i samband
med bolagets bildande löpte ut sista april 2003. De 4.2 miljoner
optioner som återstod i serien kan därmed inte utnyttjas till att teckna
nya aktier i bolaget.

Inga övriga optioner finns utställda i bolaget.

FRAMTIDSUTSIKTER
Ordern på ett produktionssystem för motorkomponenter som tecknades i maj
2003 innebär ett genombrott för Morphics teknik. En etablering hos ett
av de mest välrenommerade företagen inom fordonsindustrin är
betydelsefull som referens gentemot andra intressenter. Morphics
medverkan vid två större branschmässor i USA skapade stor uppmärksamhet
på en marknad där det blir allt viktigare att producera komponenter med
allt högre kvalité med god konstnadskontroll. Både ordern till Eaton och
medverkan på mässorna har resulterat i en stärkt offertportfölj i såväl
etableringsaffären som i den påbörjade huvudaffären.
Bolaget har för avsikt att teckna ett flertal order som resultat av
dessa aktiviteter samt presentera nya partners bland maskinleverantörer
inom olika applikationer.
Kortsiktigt stärktes bolaget finansiellt i samband med den nyemission
som genomfördes under våren. Ytterligare finansiell förstärkning är
emellertid nödvändig för att kompensera för förseningar inom
försäljningsverksamheten. Bolaget arbetar därför aktivt med olika
alternativ för att stärka bolagets kassa.
Morphic Technologies har som målsättning att försäljningsverksamheten
skall bidra till ett positivt kassaflöde under andra halvan av
verksamhetsåret.
REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningsprinciper för innevarande år överensstämmer med principerna
i senaste årsredovisningen.

OMSäTTNING OCH RESULTAT
Omsättning för koncernen uppgick till 1 553 tkr (840 tkr) med ett
redovisat resultat för koncernen -12 449 tkr (-8 128 tkr).

LIKVIDA MEDEL OCH SOLIDITET
Koncernens disponibla likvida medel uppgick till 788 tkr (14 948 tkr).
Koncernens soliditet uppgick till 46,8% (64 %).
INVESTERINGAR
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 3 443 tkr
(9 907 tkr).

MODERBOLAGET
Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick till 1 314 tkr (295 tkr), med
ett resultat på -12 382 tkr (-8 103 tkr). Moderbolaget investerade i
immateriella och materiella anläggningstillgångar för 3 337 tkr (9 832
tkr). Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick på balansdagen till
765 tkr (14 570 tkr), med en soliditet på 47 % (64 %).

BOLAGSSTäMMA OCH åRSREDOVISNING
Årsredovisningen kommer att utsändas till aktieägarna i mitten av
september tillsammans med inbjudan till ordinarie bolagsstämma.
Samtidigt kommer årsredovisningen att finnas tillgänglig på bolagets
kontor i Karlskoga och Göteborg, samt på bolagets hemsida,
www.morphic.se.

Ordinarie bolagsstämma är planerad till torsdagen den 7:e oktober 2003.
Separat kallelse kommer att skickas ut till aktieägarna tillsammans med
årsredovisningen.

UTDELNING
Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen utdelning lämnas för
verksamhetsåret 20020501-20030430.

KOMMANDE RAPPORT
Delårsrapport för perioden maj-juli avses att publiceras 28 september.

Göteborg, 2003-06-26
Morphic Technologies AB (publ)
Styrelsen

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/26/20030626BIT00240/wkr0001.doc Hela Rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/26/20030626BIT00240/wkr0002.pdf Hela Rapporten