Nettoomsättningen uppgick till 356,7 MSEK (143,7 MSEK)
Rörelseresultatet uppgick till –106,9 MSEK (–67,9 MSEK)
Resultat efter skatt uppgick till –96,6 MSEK (–67,0 MSEK)
Resultat per aktie uppgick till –0,66 kr (–0,52 kr)
Likvida medel på balansdagen 2008-04-30 var 146,1 MSEK (186,5 MSEK)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –39,8 MSEK (–55,0 MSEK), vilket motsvarar –0,27 kr per aktie (–0,40 kr)
Orderboken uppgick på balansdagen till 696 MSEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Morphics B-aktie noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm
Testcenter för bränslecellskomponenter invigt i Japan
Jan Johansson, tidigare CFO på Nobia, utsedd till CFO för Morphic-koncernen
Prestationsbaserat personaloptionsprogram antaget

Väsentliga händelser efter periodens slut

Order värd 360 MSEK på tio 3 MW vindkraftverk från Skellefteå Kraft. Den samlade orderboken efter ordern uppgick till ca 1,0 miljarder kronor
Riktad nyemission tillför koncernen 132 MSEK före emissionskostnader
Förvärv av 80 procent av norska vindturbintillverkaren ScanWind AS
Avsiktsförklaring med Vattenfall för samarbete inom vindkraft
Samarbetsavtal med tyska vindturbintillverkaren Kenersys GmbH
Eric Göthlin ny VD för Morphics vindverksamhet
Kallelse till extra bolagsstämma den 10 juli för bemyndigande om företrädesemission

Styrelsen avser att föreslå till årsstämman att ändra räkenskapsår till kalenderår och förkorta innevarande räkenskapsår