83% i vinstökning och fortsatt stark marknad

Sammanfattning av helåret 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 85,1% till 649,9 MSEK (351,1).  
 • Rörelseresultatet ökade med 83,5% till 187,1 MSEK (101,9) rörelsemarginalen uppgick till 28,8% (29,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 144,7 MSEK (95,6).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,68 SEK (1,81).
 • Årets utdelning föreslås till 0 MSEK (18,5). Styrelsen har antagit en ny utdelningspolicy som anger >30 procent av årets resultat from 2017 med första möjliga utdelning i samband med årsstämman 2018.
 • 2 951 byggrätter förvärvades (513).
 • 5 255 (2 337) byggrätter i projektportföljen varav 1 479 (1 287) i produktion.
 • 96% (97) försäljningsgrad av bostäder i produktion.
 • Bolaget har under året förberett sig för en eventuell notering på Nasdaq Stockholm.
    

Mattias Roos, verkställande direktör, kommenterar året:
”SSM har utvecklats kraftfullt under 2016 och det finns ett betydande momentum inom bolaget. Vi kan se tillbaka på ett år med 83 procent i vinstökning, en kraftig tillväxt i vår projektportfölj samtidigt som organisationen har förstärkts och anpassats för att motsvara bolagets nya och framtida behov.

Helårets förbättrade rörelseresultat kan till största del förklaras av att fler projekt har drivits i egen regi. Rörelsemarginalen fortsätter att vara på en hög nivå och har under året överträffat bolagets finansiella mål.

Priserna på bostäder i Storstockholmsområdet har fortsatt att öka under året. Den rådande urbaniseringen och det makroekonomiska läget med en låg arbetslöshet i Stockholm, tillsammans med det underskott av bostäder som finns är gynnsamt för vår bransch och innebär en fortsatt stark efterfrågan på bostäder i Storstockholmsområdet.

SSM inleder 2017 med nya finansiella mål och en förnyad långsiktig affärsplan där vi har formulerat vår avsikt att årligen successivt utöka antal byggstarter för att under 2021 uppnå en nivå om 1 800 byggstarter per år. Under 2017 har vi som målsättning att påbörja produktionen av cirka 1 000 bostäder. De nya finansiella målen bekräftar vårt fortsatta fokus på lönsam tillväxt och god avkastning tillsammans med ett långsiktigt värdeskapande.”  

 
Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2016 kl. 07:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Roos, verkställande direktör
E-post: [email protected]

Ann-Charlotte Johansson, kommunikations- och IR-chef
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

 
Om SSM Holding AB (publ)                                                                                                                                                 

SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i februari 2017 fanns över 5 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. www.ssmlivinggroup.se