* Omsättningen för koncernen uppgick under perioden till 2 252 tkr (9 646 tkr) med ett redovisat resultat på -16 628 tkr (-10 831 tkr).
* Koncernens disponibla likvida medel uppgick på balansdagen 2005-04-30 till 25 732 tkr (4 371 tkr) med en soliditet på 60,9% (50,4%).
* Periodens kassaflöde, inklusive investeringsverksamheten uppgick till 21 361 tkr (3 655 tkr)
* Resultat per aktie för perioden var -0,28 kr (-0,23 kr) och för kvartalet -0,09 kr (-0,06 kr). Eget kapital per utgående antal aktier före utspädning var på balansdagen 0,43 kr (0,25 kr).

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET

* National Machinery beställde 5 st kompletta kapenheter till ett ordervärde av drygt 5 Mkr. Under verksamhetsåret har även mindre testutrustning levererats till National Machinery i syfte att säkerställa Morphics kapteknik integrerad i Nationals befintliga maskinutbud.

* Bolaget genomförde slutliga leveranstester i den tidigare levererade och installerade kapanläggningen hos Eaton Corporation.

* Morphic introducerade bolagets slagenheter för pulverkompaktering på den internationella pulvermässan PM 2004 i Wien.

* Beslut fattades att byta namn på dotterbolaget Sercomo AB till Cell Impact AB under hösten 2004. Samtidigt påbörjades lanseringen av Cell Impact på den internationella bränslecellsmarknaden.

* Med stöd av bolagsstämman bemyndigande genomfördes en riktad emission som tillförde moderbolaget 25 Mkr. Emissionen ska finansiera den första av två planerade enheter för produktion av plattor till bränsleceller inom dotterbolaget Cell Impact.

* Vid en extra bolagsstämma i april 2005 fattades beslut om att godkänna nyemission med företrädesrätt för aktieägarna omfattande 14 019 367 B-aktier till kursen 2,50 kronor per aktie. Pengarna skall användas för investering i ytterligare kapacitet i dotterbolaget Cell Impact för produktion av flödesplattor för bränsleceller.

* Två svenska, fyra amerikanska och att australiensiskt patent har blivit beviljade under verksamhetsåret, varav ett svenskt och ett australiensiskt under verksamhetsårets sista kvartal.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRETS SLUT
En nyemission med företrädesrätt för aktieägare genomfördes under perioden 16 maj – 10 juni. Emissionen blev övertecknad och de 14 019 367 emitterade aktierna tillförde bolaget ca 35 Mkr före emissionskostnader.