En stark avslutning på ett viktigt år


Kvartalet oktober-december 2014

 • Hyresintäkterna uppgick till 422 mkr (407)

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 179 mkr (90), vilket motsvarar 2,50 kr per stamaktie (3,60)*

 • Resultat efter skatt uppgick till 390 mkr (90), motsvarande 5,70 kr per stamaktie (3,60)*

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 247 mkr (105), motsvarande 3,60 kr per stamaktie (5,30)*

PERIODEN JANUARI-december 2014

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 612 mkr (1 584)

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 821 mkr (323), vilket motsvarar 14,70 kr per stamaktie (12,90)*

 • Resultat efter skatt uppgick till 962 mkr (231), motsvarande 17,30 kr per stamaktie (7,40)*

 • Redovisat fastighetsvärde om 24,4 mdr (16,3) omfattar 353 direktäga fastigheter (195)

 • Substansvärdet (EPRA NAV) uppgick till 119,90 kr per stam­aktie (116,40)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 627 mkr (261), motsvarande 11,20 kr per stamaktie (10,40)*

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 kr per stamaktie med utbetalning kvartalsvis om 1,50 kr per stamaktie samt utdelning om 20,00 kr per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 5,00 kr per preferensaktie.

* Antal stamaktier vid årets utgång var 65 720 104 (25 000 000),  antal preferensaktier vid årets utgång var 5 000 000 (-)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • Hemfosa genomförde en nyemission av 5 000 000 preferensaktier, vilket tillförde bolaget 1 591 mkr efter avdrag för emissionskostnader. Preferensaktien noterades på Nasdaq Stockholm den 12 december.

 • Under fjärde kvartalet 2014 genomförde Hemfosa ett antal större fastighetsförvärv. Totalt förvärvades fastigheter till ett värde om 6,4 mdr, varav 4,2 mdr utgjordes av samhällsfastigheter.

 • Det största förvärvet av samhällsfastigheter genomfördes i november i en bytesaffär. Hemfosa förvärvade 60 samhällsfastigheter till ett värde om närmare 3,3 mdr och avyttrade en tomträtt i Huddinge till ett värde om drygt 1,1 mdr.

 • Ytterligare en större fastighetsportfölj bestående av samhälls-, kontors- och logistikfastigheter till ett värde om 2,0 mdr förvärvades i november.

 • I december 2014 förvärvade Hemfosa resterande 50 procent av tidigare hälftenägd fastighetsportfölj till ett marknadsvärde om totalt 1,3 mdr.

 • Efter årets slut genomförde Hemfosa avyttring av nio logistikfastigheter till ett värde om cirka 0,9 mdr.

 • Hemfosa tog i början av 2015 ett första steg in på den norska marknaden genom förvärv av åtta samhällsfastigheter i Osloregionen till ett värde om motsvarande 3,0 mdr svenska kronor.

 • I februari 2015 ingick Hemfosa avtal om förvärv av samhällsfastigheter i västra Sverige till ett värde om 0,4 mdr.

 • Styrelsen avser att till årsstämman föreslå en split av bolagets stamaktie med 2:1.

Kommentar från VD

En stark avslutning på ett viktigt år

Det fjärde kvartalet 2014 blev en stark avslutning på ett mycket viktigt år för Hemfosa. Vi    genomförde fler transaktioner under en tremånadersperiod än vi tidigare någonsin gjort, vilket resulterade i en avsevärd expansion av fastighetsbeståndet – i synnerhet inom det prioriterade segmentet samhällsfastigheter – helt i linje med vår strategi. Vi stärkte också vår finansiella ställning ytterligare under kvartalet genom en framgångsrik emission av preferensaktier som noterades på Nasdaq Stockholm i december.

Strategiska transaktioner i högt tempo

Vi har siktet inställt på tillväxt och under kvartalet var det många av de diskussioner vi fört under året som till slut resulterade i att ett flertal strategiskt viktiga förvärv kunde slutföras. En sådan var bytesaffären i november med Hemsö där vi förvärvade samhällsfastigheter till ett värde om närmare 3,3 miljarder och samtidigt avyttrade en tomträtt till Hemsö som en del av avtalet. Det innebar att vi i en affär kunde tillföra 60 fastigheter till vårt samhällssegment med just den kategori av hyresgäster vi vill ha; äldreboenden, skolor och vårdinrättningar, men även polis- och domstolsväsende – stabila verksamheter med i regel långa hyresavtal. I november förvärvade vi även ett femtiotal fastigheter i södra och västra Sverige för cirka 2 miljarder kronor från Castellum ­– en intressant portfölj med stabila kassa­flöden.

Förlängda avtal med stora hyresgäster

I vår löpande förvaltning och förädling av fastighetsportföljen har vi under kvartalet förlängt flera hyresavtal med stora hyresgäster, däribland Polismyndigheten i Sollentuna och Domstolsverket i Alingsås där vi i båda fallen kommer att genomföra om- och tillbyggnader.

För oss på Hemfosa har det alltid varit viktigt att vara lyhörda och öppna för olika former av intressanta fastighetsprojekt där vi går in först när fastigheterna är färdigställda och avtal är tecknade med hyresgästerna. I december avtalade vi med Skanska om ett sådant projekt där vi förvärvar tre fastigheter med långa hyresavtal för bland annat vårdboende med inflyttning 2016.

Vi håller vad vi lovar

När jag tittar tillbaka på 2014 kan jag konstatera att vi har gjort det vi föresatte oss. Vi börs-noterade bolaget i mars och jag upplever att kapitalmarknaden har uppskattat Hemfosa och vår affärsmodell med fokus på fastigheter med stabila kassaflöden.

Vi har ökat fastighetsbeståndet rejält, framför allt inom samhällsfastigheter med hög kvalitet. Vi har fortsatt att förädla befintligt bestånd och har även format en starkare organisation som kan hantera fortsatt tillväxt. Framförallt har vi ökat intjäningsförmågan och stärkt den finansiella ställningen. Vi är mycket nöjda med detta och ser fortsatta möjligheter för Hemfosa att växa under 2015.

En ny och mycket spännande del är de förvärv vi genomförde i Norge under inledningen av 2015. Vi tog då de första stegen in på den norska marknaden genom förvärv av åtta samhällsfastigheter i Osloområdet. Som vi ser det finns det fler intressanta affärsmöjligheter i Norge och vår ambition är att fortsätta växa såväl där som på vår huvudmarknad Sverige. Nu när marknaden är likvid ska vi också ta vara på möjligheter att sälja oprioriterade fastigheter och förvärva eller utveckla fastighetsbeståndet.

Jens Engwall, VD


Hemfosa fastigheter AB (publ) offentliggör informationen i denna delårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2015 kl. 07.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD
Tel: +46 70 690 65 50, mail: [email protected]

Karin Osslind, CFO
Tel: +46 70 794 93 37, mail: [email protected]