Nordisk specialist inom samhällsfastigheter

KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2015

Hyresintäkterna uppgick till 624 mkr (422)

Förvaltningsresultatet uppgick till 405 mkr (179), vilket motsvarar 2,88 kr per stamaktie (1,52)*

Resultat efter skatt uppgick till 573 mkr (552), motsvarande 4,13 kr per stamaktie (4,12)*

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 455 mkr (247), motsvarande 3,25 kr per stamaktie (1,80)*

HELÅRET JANUARI–DECEMBER 2015

Hyresintäkterna uppgick till 2 443 mkr (1 612)

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 363 mkr (821), vilket motsvarar 9,55 kr per stamaktie (7,36)*

Resultat efter skatt uppgick till 2 339 mkr (1 124), motsvarande 16,86 kr per stamaktie (10,13)*

Redovisat fastighetsvärde om 29,6 mdkr (24,7) omfattar 411 direktägda fastigheter (353)

Substansvärdet (EPRA NAV) uppgick till 76,63 kr per stamaktie (74,49)*

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 172 mkr (627), motsvarande 8,10 kr per stamaktie (5,59)*

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,20 kr per stamaktie med utbetalning kvartalsvis om 1,05 kr per stamaktie samt utdelning om 10,00 kr per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kr per preferensaktie.

* Retroaktiv justering av nyckeltal har gjorts till följd av en aktiesplit (2:1) som genomfördes i maj 2015 samt en frivilligt ändrad redovisningsprincip som implementerades 2015.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

Hemfosa gjorde det första fastighetsförvärvet i Finland vilket omfattade två samhällsfastigheter i Helsingfors till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 500 mkr.

Hemfosa fortsatte att förvärva samhällsfastigheter i Sverige genom förvärv av 43 omsorgsfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 258 mkr.

Renodling av fastighetsportföljen fortsatte med avtal om avyttring av fem bostadsfastigheter i Gävle till ett underliggande fastighetsvärde om 170 mkr och fyra logistikfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 335 mkr. Fastigheterna frånträddes efter kvartalet.

Hemfosas joint venture, Gardermoen Campus Utvikling AS, tecknade avtal om att uppföra ett nytt lokalmedicinskt center, som redan är fullt uthyrt, för cirka 200 mkr.

Efter kvartalets utgång förvärvade Hemfosa nio samhällsfastigheter i Norge genom förvärv av Statens Park i Tønsbergs kommun till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 420 mkr.

Efter kvartalets utgång förvärvade Hemfosa ytterligare tre samhällsfastigheter i Finland till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 500 mkr.

Efter kvartalets utgång tecknade Hemfosa ett tioårigt hyresavtal om elva tusen kvadratmeter med If Skadeförsäkring i tidigare vakanta ytor i området Södra Porten i Mölndal.

KOMMENTAR FRÅN VD

2015 avslutades för Hemfosas del i lika högt tempo som det började. Genom vårt första förvärv i Finland i december och ytterligare en affär i januari i år har vi breddat oss till en nordisk specialist inom samhällsfastigheter med verksamhet i tre länder. Samtidigt redovisar vi under det fjärde kvartalet ett starkt förvaltningsresultat och en fortsatt ökad intjäningskapacitet.

En bred nordisk aktör

Med utgångspunkten att fortsätta växa inom samhällsfastigheter har vi under 2015 arbetat aktivt för att bredda verksamheten till fler marknader och renodla beståndet mot detta område. I början av året tog vi första stegen in i Norge och under fjärde kvartalet kunde vi efter noggrann marknadsanalys genomföra vårt första förvärv i Finland, två samhällsfastigheter för en halv miljard kronor i Helsingfors, följt av en lika stor affär efter årsskiftet. Vi ser den geografiska expansionen som ett strategiskt viktigt, och logiskt, steg vidare för Hemfosa. Både den finska och norska marknaden uppvisar tydliga likheter med den svenska huvudmarknaden vad gäller funktion såväl som utveckling och Hemfosa ser god potential för en stor och specialiserad aktör inom samhällsfastigheter. Med närvaro i tre länder och en växande andel samhällsfastigheter har vi också valt att från och med denna rapport övergå till en segmentsindelning baserad på de olika marknaderna i första hand och typen av fastigheter i andra hand, viket vi hoppas ska ge en tydligare bild av fastighetsbeståndet och koncernens utveckling.

Målmedvetet transaktionsarbete

I det heta marknadsklimat som råder är det viktigare än någonsin att arbeta målmedvetet. På Hemfosa är vi extremt tydliga i vår inriktning på samhällsfastigheter med stabila kassaflöden och vi vet när vi ska tacka nej till en affär. Vi har under året bevisat att vi i tuff konkurrens kan genomföra transaktioner som är bra för oss, och jag tror att en viktig anledning är vår position som erkänd och kunnig motpart inom samhällssektorn där köparen av en fastighet inte bara bedöms efter plånboken. I Sverige kunde vi under det fjärde kvartalet avyttra oprioriterade fastigheter och samtidigt förvärva 43 fullt uthyrda vård- och omsorgsfastigheter; ett växande område där vi ser att Hemfosa passar väl som fastighetsägare med sin långsiktighet och erfarenhet. Aktiviteten var stor även i Norge där Hemfosa under året har byggt upp en fastighetsportfölj med samhällsfastigheter värd cirka 3 miljarder kronor. Utöver ett större förvärv startade vi under kvartalet vårt andra stora joint venture-projekt i Gardermoen Campus utanför Oslo; ett fullt uthyrt hälsomedicinskt center intill det specialistsjukhus som byggstartades i september. Och vi ser goda möjligheter till fler intressanta projekt i detta expansiva område.

Stark utveckling

Hemfosa har sedan start arbetat långsiktigt med kompetensförsörjningen och fortsätter att bygga en organisation med duktiga medarbetare som kan och vill växa inom bolaget. Under hösten och vintern rekryterades flera personer till den svenska organisationen och till det nya teamet i Norge. Vi har även förstärkt koncernledningen genom att befordra flera medarbetare inom bolaget. När vi summerar året kan vi redovisa en stark utveckling av förvaltningsresultatet; en ökning med 66 procent jämfört med 2014, och ett kassaflöde från den löpande verksamheten som steg från 627 mkr till 1 172 mkr. Vår affärsidé där stabil och god intjäning är ledstjärnan innebär att vi ska och kan ge våra ägare en hög utdelning, och vår policy är att långsiktigt dela ut 60 procent av det utdelningsgrundande resultatet. Styrelsens förslag till utdelning för 2015 om 4,20 kr per stamaktie är en ökning från förra året med 40 procent. Ambitionen är också att fortsätta med kvartalsvis utdelning, något som gynnar och uppskattas av våra aktieägare.

Jens Engwall, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD
Tel: +46 70 690 65 50, [email protected]

Karin Osslind, CFO
Tel: +46 70 794 93 37, [email protected]