ÄNNU ETT STARKT ÅR

KVARTALET OKTOBER–DECEMBER 2016

Hyresintäkterna uppgick till 684 mkr (624) 

Förvaltningsresultatet uppgick till 537 mkr (405), vilket motsvarar 3,23 kr per stamaktie (2,78)  

Resultat efter skatt uppgick till 837 mkr (573), motsvarande 5,02 kr per stamaktie (3,99)  

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital uppgick till 321 mkr (290), motsvarande 1,86 kr per stamaktie (1,92)

HELÅRET 2016

Hyresintäkterna uppgick till 2 642 mkr (2 443)

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 812 mkr (1 363), vilket motsvarar 11,49 kr per stamaktie (9,22)

• Resultat efter skatt uppgick till 3 583 mkr (2 339), motsvarande 23,25 kr per stamaktie (16,28)

Redovisat fastighetsvärde om 34,7 mdkr (29,6) omfattar 432 direktägda fastigheter (411)

Substansvärdet (EPRA NAV) uppgick till 93,87 kr per stamaktie (73,98)

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital uppgick till 1 260 mkr (1 100), motsvarande 7,76 kr per stamaktie (7,27)

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,40 kr per stamaktie med utbetalning kvartalsvis om 1,10 kr per stamaktie samt utdelning om 10,00 kr per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kr per preferensaktie

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET 

Under kvartalet förvärvade och tillträdde Hemfosa två fastigheter i Finland med polis- och åklagarmyndigheten som största hyresgäster. Det underliggande fastighetsvärdet uppgick till cirka 420 mkr.

Hemfosa förvärvärvade och tillträdde fastigheter i Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om 1 017 mkr.

Hemfosa har beslutat utveckla och investera i tre skolfastigheter för Internationella Engelska Skolan i Sverige till ett värde om totalt cirka 450 mkr.

I Sverige avyttrades och frånträddes tre fastigheter till det delägda bolaget Söderport Holding AB.

Hemfosa skapade ytterligare divesifiering av bolagets finansieringskällor genom att etablera ett certifikatsprogram med en ram om 2 000 mkr samt emittera obligationslån om 750 mkr.

I januari 2017 flyttades Hemfosa Fastigheter till Stockholm Nasdaq Large Cap.

KOMMENTAR FRÅN VD

2016 var ännu ett starkt år för Hemfosa. Vi förvärvade en stor volym av bra samhällsfastigheter på en konkurrensutsatt nordisk marknad, genomförde investeringar för att förädla befintligt bestånd och breddade finansieringsbasen för att säkra fortsatt tillväxt. Sammantaget ledde utvecklingen under året till en ökning av eget kapital per stamaktie med 32 procent.

Hemfosa fortsatte att renodla portföljen och växa inom samhällsfastigheter. Under året ökade samhällsfastigheternas andel av fastighetsvärdet från 59 procent till 65 procent som en konsekvens av fortsatta förvärv om totalt cirka 3,6 mdkr där absoluta merparten var fastigheter för skolor, vård och omsorg, myndigheter och rättsväsende. Samtidigt avyttrades övriga oprioriterade fastigheter för cirka 1,3 mdkr. Jag är nöjd att vi lyckades växa så pass mycket under året i den utmanande marknad som råder, särskilt inom vår nisch samhällsfastigheter. Vi har letat och hittat vägar att göra bra affärer, bland annat genom ett större antal styckvisa förvärv då priserna på portföljförvärv i många fall varit för höga enligt vår bedömning.

BÅDE FÖRVÄRV OCH INVESTERINGAR

Några större förvärv har vi trots allt gjort, varav jag gärna nämner ett som genomfördes under fjärde kvartalet – en blandad svensk portfölj för 875 mkr från Kaupthing ehf. där merparten var samhällsfastigheter. Detta var en typisk Hemfosaaffär där vi kunde använda oss av den breda kunskap och erfarenhet vi har av komplexa transaktioner. De förvärvade fastigheterna erbjuder dessutom möjligheter till ytterligare värdeskapande genom ökad uthyrning och utveckling eller avyttring av de fastigheter som inte långsiktigt passar in i vårt bestånd.
 

Hemfosa växer även genom investeringar i det befintliga fastighetsbeståndet och genom utveckling av nya fastigheter tillsammans med hyresgäster som vill expandera. Vi ser att det finns ett behov av nya samhällsfastigheter på många platser på våra marknader, på grund av en befolkningsökning som helhet, liksom en ökad andel äldre. Det innebär att kommuner och andra operatörer av samhällsverksamheter söker en stabil partner för att utveckla till exempel förskolor, skolor och äldreboenden, ofta i anslutning till nya bostadsområden. Med tanke på den höga prisnivån på marknaden ser vi detta som ett effektivt, lönsamt och hållbart sätt att fortsätta växa på.

BREDDAD KAPITALBAS

Under året tog vi även flera viktiga steg för att bredda vår finansieringsbas, dels genom nyemission av stamaktier, dels genom en obligation och ett certifikatprogram i slutet av året. Det här gör vi för att säkerställa möjligheterna till långsiktig tillväxt och öka flexibiliteten i en miljö där kreditmarknadens villkor kan bli ännu tuffare. Samtidigt ger den växande intjäningen från fastighetsportföljens stabila kassaflöden en trygghet – under året ökade vår intjäningsförmåga med 15 procent.

MÖJLIGHETER PÅ OFÖRUTSÄGBAR MARKNAD

Hemfosa har på sina åtta år format en organisation med otrolig kraft och kunskap, och med en företagskultur och ett engagemang som jag aldrig tidigare upplevt. Det är både med stolthet och glädje som jag fortsätter att leda och utveckla Hemfosa framåt. Vi har förutsättningar på plats för en fortsatt framgångsrik resa, med rätt människor och finansiell styrka. Utmaningen 2017 är, precis som under föregående år, att hitta objekt till pris vi bedömer som rimliga. Men vi är vana att navigera oavsett terräng och jag tror att en något mer oförutsägbar fastighets- och kreditmarknad framöver kan skapa intressanta möjligheter för Hemfosa.

Jens Engwall, VD

 
 

  

För mer information, vänligen kontakta:Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 65 50
Karin Osslind, CFO, [email protected], mobil 070-794 93 37