BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001/2002

VIKTIGA HäNDELSER UNDER RäKENSKAPSåRET
· Volvo Technology Transfer investerade 5,5 Mkr i Morphic
Technologies AB motsvarande 10% av bolagets kapital. Bolagen ingår
därmed ett strategiskt partnerskap med målsättningen att utnyttja
Morphic Technologies teknik för produktion av bränslecellselement.
· Tillsammans med två av bolagets kunder startades ett renodlat
produktionsbolag i Tyskland, PPM Cutting Service GmbH, för
precisionskapning av komponenter. Verksamheten i produktionsbolaget
planeras starta under 2002.
· Morphic Technologies egna formningssystem, baserat på bolagets
patenterade teknik, togs i drift. Formningssystemet har under året
använts för processutveckling, vid kundtester och för tillverkning i
mindre produktionsserier.
· Morphic Technologies fick en första order på komplett
formningssystem värd 5 Mkr. Beställare är det tyska
materialteknikföretaget Powder Light Metals GmbH. Arbetet att gemensamt
utforma maskinsystemet påbörjades under våren 2002.
· Leverans av Morphic Technologies första produktionssystem för
kapning skedde under sommaren 2001. Maskinsystemet går i löpande
produktion och har under året producerat ca 10 miljoner komponenter.
· Morphic Technologies förvärvade resterande 80% av
intressebolaget Sercomo AB och övertog samtidigt Sercomos know-how och
medarbetare.
· På världens största branschmässa för tråd, Wire 2002 i
Düsseldorf, lanserade Morphic Technologies i april 2002 ett komplett
system för kapning, baserat på bolagets unika lösningar.

ALLMäNT OM VERKSAMHETEN OCH MORPHIC TECHNOLOGIES
Morphic Technologies har utvecklat en ny maskin- och
produktionsteknologi, vilken ger industrin nya möjligheter att med stor
precision kontrollera och styra extrema dynamiska krafter. Tekniken
möjliggör en avsevärt bättre kvalitet och kostnadseffektivitet vid
storskalig precisionstillverkning av komponenter genom kapning,
pulverkompaktering, stansning och formning. Tekniken gör det även
möjligt att med bibehållen kvalitet bearbeta tidigare svårbearbetade
material, t ex titan.
Morphic Technologies grundades i slutet av 1999. Företaget bedriver
verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Morphic Technologies B-aktie är
sedan december 2000 inofficiellt noterad på Göteborgs OTC-lista. Handel
med aktien bedrivs genom Thenberg & Kinde Fondkommission AB.

PRODUKTER OCH MARKNAD
Grundutvecklingen av teknik och processer har fortsatt under
verksamhetsåret. De grundläggande teknologierna, bl a linjärmotorn, har
under året tillämpats i utvecklingen av kompletta system för
solidformning och kapning.
Under arbetet har teknologin förfinats ytterligare med avseende på
tillförlitlighet och tillverkningskostnader. Försäljningen av maskiner
och delsystem senarelades därför och påbörjades i anslutning till
lanseringen av Morphic Technologies kapmaskin på Wiremässan i april
2002.
Kapning
Den europeiska marknaden för höghastighetskapning är i stark tillväxt.
Ett beslut att ta fram ett komplett system för kapning i olika
dimensioner fattades sommaren 2001, och den färdiga maskinen lanserades
i april 2002 på världens största trådmässa, Wire 2002, i Düsseldorf.
Morphic Technologies erbjuder idag kapmaskiner i flera olika storlekar
och i olika konfigurationer.
För att tillmötesgå kunder som antingen har ett mindre behov av
kapacitet eller som inte vill investera i egen kaputrustning, startade
Morphic Technologies under året PPM Cutting Services GmbH tillsammans
med de båda kunderna Precikap AB och Powder Light Metals GmbH. PPM
Cutting Services är ett renodlat produktionsbolag som erbjuder kapning i
stora och små volymer.

Solidformning och pulverkompaktering
Under året har tester och försök inom pulverkompaktering och
solidformning genomförts tillsammans med ett begränsat antal kunder.
Försöken har visat att Morphic Technologies kan erbjuda
tillverkningsindustrin systemlösningar med unika konkurrensfördelar vad
avser såväl produktionsekonomi som förbättrad kvalitet på slutprodukten.
En första order på en komplett formningsanläggning värd 5 Mkr mottogs i
februari 2002. Marknaden för pulverkompaktering och solidformning ser
annorlunda ut jämfört med marknaden för kapning då formning och
kompaktering är komplexa processer som ställer stora krav på kunden och
kundens förmåga att specificera krav på maskinens funktion och
prestanda. Det får till följd att det idag inte är meningsfullt att
erbjuda nyckelfärdiga maskinsystem för formning och kompaktering.
Morphic kommer därför att arbeta tillsammans med ett begränsat antal
kunder för att gemensamt utveckla den process kunden är i behov av och
därefter etablera ett antal referensanläggningar. Med dessa som grund
blir det senare möjligt att erbjuda tekniken till en bredare marknad.

Produktion av bränslecellsplattor
Morphic Technologies patent på rationell tillverkning av
bränslecellsplattor innebär möjligheter till radikalt sänkta
produktionskostnader för bränsleceller.
I början av verksamhetsåret tecknades ett samarbetsavtal med en
etablerad tillverkare av bränsleceller i Tyskland. Målsättningen är att
starta tillverkning av bipolära plattor till bränsleceller.
I februari 2002 investerade Volvo Technology Transfer 5,5 Mkr i Morphic
och ingick samtidigt ett strategiskt partnerskap för att utveckla
gemensamma affärsintressen relaterade till bränsleceller. Volvo har även
för avsikt att engagera sig i Morphics styrelse.
Under året har Morphics formningsmaskin tagits i drift där försök och
utveckling av produktionsprocesser för bland annat plattor till
bränsleceller påbörjats. Maskinen är konstruerad för att klara formning
och kompaktering av en mängd olika material och komponentgeometrier.
Morphic har för avsikt att bygga upp en automatisk produktionsanläggning
kring maskinen och erbjuda legoproduktion och hela provserier åt kunder
för olika komponenter.

OMSäTTNING OCH RESULTAT
Omsättning för koncernen uppgick till 1 132 tkr (400) med ett redovisat
resultat för koncernen på -8 128 tkr (-7 630).
Den försenade försäljningsstarten fick till följd att bolagets mål att
nå positivt kassaflöde under verksamhetsåret 01/02 skjutits fram till
nästa verksamhetsårs tredje kvartal, d v s vintern 2003.

LIKVIDA MEDEL OCH SOLIDITET
Koncernens disponibla likvida medel uppgick till 14 948 tkr (14 389).
Koncernens soliditet uppgick till 64 % (75).

INVESTERINGAR
Koncernens investeringar i immateriella och materiella
anläggningstillgångar uppgick till 9 669 tkr (10,3 Mkr).

MODERBOLAGET
Omsättningen för moderbolaget uppgick till 1 157 tkr (420), med ett
resultat på -8 103 tkr (-7 613). Moderbolaget investerade i immateriella
och materiella anläggningstillgångar för 9 648 tkr (10,3Mkr).
Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick på balansdagen till 14
570 tkr (14 274), med en soliditet på 64% (75).

PATENT
Bolaget har vid verksamhetsårets slut 13 aktiva patentansökningar varav
3 nya lämnats in under verksamhetsåret och 2 inbegripits av senare
ansökningar och därmed avslutats av Morphic Technologies.
Av de patentansökningar som föregående verksamhetsår fått sk positivt
föreläggande har 2 beviljats som patent av Patent och
Registreringsverket under verksamhetsåret. Ytterligare 1 beviljades
efter periodens slut, resulterande i totalt 3 beviljade patent.
Morphic Technologies fortsätter även med ansökningar om PCT-patent
baserat på de svenska patentansökningarna.

TVISTER
Karlskogaföretaget Hydropulsor AB lämnade i mars 2001 in en stämnings
ansökan mot Morphic Technologies och två av företagets grundare. I
ansökan påstods Morphic Technologies och grundarna gjort sig skyldiga
till olovligt utnyttjande av företagshemligheter. Såväl Morphic
Technologies som grundarna har i inlagor till Karskoga Tingsrätt
bestridit stämningsansökan.Trots upprepade påmaningar från parternas
juridiska ombud att få påståendet konkretiserat i syfte att få ett
snabbt uppklarande, har Hydropulsor upprepade gånger förlängt ärendet. I
april 2002 lämnade företaget in sitt slutliga yttrande, dock utan
efterfrågad konkretisering.
Sedan maj 2002 befinner sig Hydropulsor i sk rekonstruktion pga. akut
likviditetsbrist. Under förutsättning att Hydropulsors rekonstruktör
väljer att driva ärendet vidare avser tingsrätten att klara upp ärendet
i höst. Alla handlingar i målet är officiella och går att beställa från
Karlskoga Tingsrätt på telefonnummer 0586-67400. Morphic Technologies
ledning anser inte att tvisten kommer ha någon inverkan på företagets
affärsverksamhet.

ORGANISATION OCH MEDARBETARE
Under verksamhetsåret har två anställda på intressebolaget Sercomo AB
rekryterats till Morphic Technologies AB i samband med att Morphic köpte
resterande 80% av bolaget. Morphic ägde sedan tidigare 20% av Sercomo
vars verksamhet och kompetens inom avancerad reglerteknik i sin helhet
nu övergått till Morphic.
Koncernen har därmed vid verksamhetsårets slut åtta heltidsanställda
fördelade på fyra i Göteborg och fyra i Karlskoga.

AKTIEN
Vid årets slut uppgick antal utestående aktier till 39 676 854 st (31
120 954). Resultat per aktie uppgick till -0.25 kr (-0.25) och eget
kapital per aktie motsvarande 0.70 kr (0.62) före utspädning. Resultat
och kapital per aktie är räknat på vägt genomsnitt antal aktier, 31 885
192 st.

Utställda optioner
Den andra av de tre optionsserier som sattes upp i samband med bolagets
bildande avslutades 28 februari, 2002. Totalt tecknades 2 850 900 nya B-
aktier vilket tillförde bolagskassan 5,7 Mkr.
I affären med Volvo Technology Transfer AB tillfördes ytterligare 5,5
Mkr till bolagskassan. I affären utnyttjades den tredje optionsserien
som är avsedd för att kunna erbjuda industripartners ägarskap i bolaget.
Efter affären med Volvo återstår 4,2 miljoner outnyttjade optioner i
serie 3, som är giltig fram till april 2003. Inga övriga optioner finns
utställda i bolaget.
Optionsinlösen och affären med Volvo Technology Transfer utökade därmed
antalet aktier till 39,7 miljoner, vilket motsvarar en utspädning på
27,6%.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningsprinciper för innevarande år överensstämmer med principerna
i årsredovisningen för 1999/2001.

FRAMTIDSUTSIKTER
Lanseringen av Morphic Technologies kapmaskin i april 2002 innebar
starten för försäljningsverksamheten i bolaget. Intresset på trådmässan
i Düsseldorf var stort och har resulterat i ett stort antal
offertförfrågningar.
Arbetet med att etablera referensanläggningar för formning fortsätter
tillsammans med bolagets kunder.
Tillsammans med samarbetspartners skall tillverkningsprocessen för
plattor till bränsleceller utvärderas och vidareutvecklas. Området
bedöms utgöra en stor framtida marknad för Morphic Technologies.
Morphic Technologies har som målsättning att uppnå ett positivt
kassaflöde från den löpande verksamheten under tredje kvartalet 2003.

BOLAGSSTÄMMA OCH åRSREDOVISNING
Årsredovisningen kommer att utsändas till aktieägarna i mitten av
september tillsammans med inbjudan till ordinarie bolagsstämma.
Samtidigt kommer årsredovisningen att finnas tillgänglig på bolagets
kontor i Karlskoga och Göteborg, samt på bolagets hemsida,
www.morphic.se.

Ordinarie bolagsstämma är planerad till torsdagen den 24:e oktober 2003.
Separat kallelse kommer att skickas ut till aktieägarna tillsammans med
årsredovisningen.

KOMMANDE RAPPORT
Delårsrapport för maj 2002 till juli 2002 avses att publiceras 19
september.

Karlskoga, 2002-06-19
Morphic Technologies AB (publ)
Styrelsen

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT01180/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT01180/wkr0002.pdf Hela rapporten