Morphic Technologies dotterbolag Cell Impact planerar att under hösten 2007 etablera ett kundcenter för produktion av bränslecellskomponenter utanför Tokyo i Japan. I anläggningen kommer kunder på samtliga asiatiska marknader erbjudas produktion och intrimning av flödesplattor till sina bränsleceller.

”Satsningen är ett viktigt led i Morphics etablering på den asiatiska marknaden. Intresset för bränsleceller i bl.a. Japan, Kina och Korea är enormt. Sett till investeringar och projekt håller regionen på att gå om både USA och Europa när det gäller framtagande av kommersiella applikationer för bränslecellstekniken”, säger Martin Valfridsson, VD Cell Impact AB.

Syftet med testcentret är att på plats visa hur flödesplattor till bränsleceller med Morphics teknik kan produceras både billigare och med högre kvalitet jämfört med dagens konventionella metoder. Flödesplattorna utgör en av bränslecellernas nyckelkomponenter, och dess utformning är avgörande för såväl prestanda som totalkostnad. I anläggningen kommer befintliga och potentiella kunder kunna producera provserier inför upprampning till serieproduktion. Serietillverkning kan sedan ske i Cell Impacts produktionsanläggning i Sverige eller i direkt närhet till kund, när beläggningen är så stor att det motiverar etablering av en produktionsanläggning nära kund.

”Genom kundcentret ökar vi vår servicenivå i Asien och gör det även möjligt för betydligt större grupper inom företagen att delta i intrimning av produkter. Därigenom ökar vi förståelsen för teknikens potential ytterligare vilket kan leda till legotillverkningsuppdrag för andra komponenter än flödesplattor. Flera av de kunder vi arbetar med står inför en bred marknadsintroduktion och att reducera tiden till marknads-etablering står högt upp på deras agendor”, säger Martin Valfridsson.

Flera avtal med asiatiska aktörer
Morphickoncernen har under kort tid ingått flera avtal med asiatiska aktörer. Samtliga samarbetsavtal syftar till utveckling, tillverkning och utvärdering av flödesplattor för bränsleceller i fordonsapplikationer mobiltelefoni, bärbara datorer och för konsumentelektronik. Cell Impacts standardsamarbetsavtal omfattar arbetsprocessen från inledande specifikationsarbete via tillverkning och utvärdering av prototyper fram till offert på volymkvantitet.

Om Morphics teknik
Morphics metod baseras på s.k. ”adiabatisk mjukgörning”. Istället för att komponenterna fräses, gjuts eller pressas fram, utsätts utgångsmaterialet (t ex stål) för ett extremt snabbt och mycket kraftfullt slag. När slagkolven träffar utgångsmaterialet mjuknar det och blir för en mycket kort stund formbart. Resultatet blir en perfekt formad komponent utan sprickor, deformationer eller materialspill. Till de främsta fördelarna med metoden hör lägre kostnader, högre verkningsgrad, snabbare produktionstakt och en minskad miljöpåverkan.