– Morphic-koncernens nettoomsättning uppgick för perioden till 73,3 MSEK (108,0) en minskning med 32,1 procent.

– Rörelseresultatet uppgick till -64,3 MSEK (-41,5).

– Koncernen uppvisar ett resultat efter finansnetto -61,1 MSEK (-40,1) och ett resultat efter skatt -54,0 MSEK (-37,9) för första kvartalet.

– Resultat per aktie, hänförligt moderbolagets aktieägare uppgick till -0,16 kr (-0,25).

– Koncernens likvida medel uppgick till 202,7 MSEK (226,2) på bokslutsdagen, varav 136,5 MSEK (101,2) är spärrade medel.

– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,3 MSEK (-62,9) för perioden.