• Morphickoncernens nettoomsättning uppgick för perioden till 13,8 mkr (73,3) en minskning med 81 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till – 33,9 mkr (– 64,3), en förbättring med 47 procent.

• Koncernen uppvisar ett resultat efter finansnetto -35,5 mkr (-61,1) och ett resultat efter skatt – 34,7 mkr (-54,0) för första kvartalet.

• Resultat per aktie, hänförligt moderbolagets aktieägare, uppgick till –0,10 kr (-0,16).

• Eget kapital uppgick per den sista mars 2010 till 181,0 mkr eller 0,50 kronor per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 57 %.

• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten, efter förändringar från rörelsekapital, uppgick till -55,0 mkr (-4,3).

• På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 35,1 mkr (66,2). Utöver dessa likvida medel hade koncernen 24,7 mkr i spärrmedel. Under slutet av andra kvartal skall enligt plan vindkraftsparken vid Uljaboudafjället levereras och resas. När så har skett bedöms koncernens likviditet ha förstärkts med ca 90 mkr. Vid en försening kan likviditeten temporärt bli ansträngd. Styrelsen följer noga utvecklingen.

Händelser i sammandrag

• Helbio SA avyttras
Då kostnaderna bedömts bli för höga för att skapa rimliga förutsättningar för att Helbio skall kunna bli lönsamt avyttrades bolaget under kvartalet.

• Godkända provdrifter för Vindpark Vänern
Provdrifter för samtliga tio vindkraftverk för Vindpark Vänern är godkända och samtliga besiktningar är genomförda. De första fyra vindkraftverken för Uljabuoudaprojektet blev överlämnade efter godkända provdrifter och genomförda besiktningar.

Händelser efter periodens slut

• Order till Dynawind från Arise Windpower
Order avseende 8 fundamentsdelar till Arise Windpower. Ordervärde ca 3,5 mkr med leverans under kvartal 2 och 3 2010.

• Morpic flyttas från börsens observationslista
Morphic flyttas tillbaka till den ordinarie small-cap-listan. Morphic har varit placerat på observationslistan sedan den 22 september 2009 till följd av de bister som noterades i samband med börsens ettårsuppföljning. Börsen bedömer nu att bolaget åtgärdat de noterade bristerna på ett tillfredsställande sätt.