Delårsrapport 2001 05 01 – 2002 01 31

Viktiga händelser under räkenskapsårets tredje kvartal:

§ Volvo Technology Transfer AB köpte 10 % av aktierna i Morphic
och ingick därmed strategiskt partnerskap för att utveckla gemensamma
intressen relaterade till bränsleceller.

§ Omfattande formningstester genomfördes tillsammans med olika
intressenter i Morphics anläggningar i Karlskoga.

§ Morphics patentansökan innefattande att forma med två
motslående linjärmotorer blev godkänt.

§ Morphic tog ett lån på 5 Mkr hos Nordea i syfte att fullfölja
bolagets investeringar i satsningen på produktion av bl a
bränslecellsplattor.

Viktiga händelser efter perioden:

§ Nyemission i samband med Volvoaffären och teckningsinlösen i
optionsprogram 2 tillförde bolagets kassa 11 Mkr.

§ Powder Light Metals beställde ett komplett produktionssystem
för precisionstillverkning av avancerade lättmetallkomponenter värd 5
Mkr.

§ Morphic rekryterar de båda anställda på intressebolaget Sercomo
AB och köper samtidigt de resterande 80 procent av aktierna.

Detta är Morphic Technologies AB

Morphic Technologies är ett svenskt företag som utvecklar och
marknadsför teknik och systemlösningar för precisionsstyrning av extrema
dynamiska krafter.

Morphic Technologies har verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets
aktie (morp b) är sedan december 2000 inofficiellt noterad på Göteborgs
OTC-lista och handlas via banker eller fondkommissionärer.

Morphic Technologies AB (publ)
Stigbergsliden 5 B – 414 63 Göteborg
tel 031-7045865 – fax 031-7759061
www.morphic.se – [email protected]

Marknad

Morphic har uppfunnit en unik hydraulisk ventil som styrs med
specialutvecklad elektronik. Uppfinningen möjliggör precisionsstyrning
av extrema krafter under korta tidsförlopp. Behovet av Morphics teknik
har redan uppmärksammats inom tex tillverkningsindustrin, offshore-
industrin, bygg & anläggningsindustrin samt inom olika
materialhanteringssystem. Morphic har av strategiska skäl valt att
inledningsvis fokusera på intresset inom tillverkningsindustrin.
Målsättningen är att etablera referensanläggningar för
komponenttillverkning inom kapning, stansning och formning tillsammans
med såväl svenska som utländska partners.
Perioden har väl visat att Morphic kan erbjuda systemlösningar som av
olika aktörer anses ge unika konkurrensfördelar inom
tillverkningsindustrin. Flera kunder har utfört tester in Morphics
formningsanläggning i Karlskoga vilket också resulterat i en första
beställning av ett komplett produktionssystem till företaget Powder
Light Metals GmbH i Tyskland. Ett marknadsområde som Morphic själva
identifierat är behovet av att kunna tillverka plattor till
bränsleceller på ett kostnadseffektivt sätt. Behovet bekräftas av Volvo
och deras dotterbolaget Volvo Technology Transfer som köpt 10 % av
aktierna i Morphic för att på så sätt försäkra sig tillgång till
Morphics teknik. Även lyckade tester inom stansning har genomförts och
lett till diskussioner om att nå snar produktionskapacitet.
Inom kapningsområdet har Morphic tagit fram ett komplett maskinsystem
som kommer att lanseras på Düsseldorfmässan (www.wire.de) i början av
april. Världsmarknaden får då ett ypperligt tillfälle att avgöra
Morphics konkurrenskraft inom området. Målsättningen med mässan är att
uppnå en generell världslansering av bolagets teknik och systemlösningar
med avsikt att generera betydande affärverksamhet.

Forskning och utveckling

Under perioden har en helt ny maskinteknik färdigställts för
precisionskapning. Den nya tekniken och de nya konstruktionslösningarna
innebär att maskinen byggs upp av enkla systemdelar vilket framför allt
förbilligar maskinsystemen. Genom att utnyttja Morphics linjärmotor som
slagenhet kan dessutom god komponentkvalitet i hög produktionstakt
uppnås utan att äventyra systemets hållfasthet och livslängd. I syfte
att säkerställa tillgång till vital kompetens inom styr- och
reglerteknik togs beslut att införliva intressebolaget Sercomo i
Morphics verksamhet. I utvecklingsarbetet har även en teknisk högskola
deltagit i framtagningen av simuleringsverktyg som ökat förståelsen i
dimensionering och konstruktion av Morphics kapenheter. Nya
patentansökningar är under behandling för det nyutvecklade
produktionssystemet för kapning.
Ytterligare testverksamhet inom området precisionsstansning har
utförts tillsammans med kund hos Morphic. De positiva resultaten har
lett till önskemål hos kunden om att nå snar produktionskapacitet.
Inom formningsområdet har Morphic grundutvecklat en mindre
formningsmaskin. Systemet bygger på de koncept som tidigare utvecklats i
samband med framtagningen av anläggningen i Karlskoga. Målsättningen är
nu att färdigställa ett modulkoncept för formning på samma sätt som
redan gjorts för kapning.
Totalt har 13 patentansökningar ingivits till PRV. Ansökningarna som
innefattar tillverkning av bränslecellsplattor respektive
motslagsprincipen har redan godkänts som patent. Morphic har med
utgångspunkt från de svenska ansökningarna gått vidare med sk PCT-
ansökningar för att på så sätt få patenten internationellt godkända. De
svenska ansökningarna blir offentliga först efter 18 månader efter
inlämningsdag. Därefter tar det ytterligare 12 månader innan PCT-
patentet är slutgodkänt. Morphic ser inga hinder för bolaget att uppnå
en mycket stark patentsituation för sin maskinteknik.

Produktion

Morphics motslagsmaskin har tagits i drift i företagets lokaler i
Karlskoga. Maskinen är konstruerad för att klara formning och
kompaktering av en mängd olika material och komponentgeometrier. Primärt
är maskinen utformad för produktion av större bränslecells- och
värmeväxlingsplattor. Morphic har påbörjat en testserie för
bränslecellsplattor som avser att ge tillräckligt underlag för start av
produktion. Flera kunder har dessutom utfört helt egna testserier.
Morphic kommer att bygga upp en automatisk produktionsanläggning kring
denna flexibla motslagsmaskin och utföra sk legotillverkning åt kunder
med olika komponenter. För att säkerställa satsningen på
produktionsanläggningen togs ett investeringslån på 5 Mkr. Målsättningen
är, i likhet med all annan verksamhet hos Morphic, att nå en
marknadsetablering baserad på fördelaktig produktionsutrustning.

Ekonomi
Omsättning och resultat
Omsättningen för koncernen uppgick under perioden till 936 tkr (281) med
ett redovisat resultat på
– 4 904 tkr (- 5 031).

Likviditet och soliditet
Disponibla likvida medel uppgick till 8 226 tkr (14 389) för koncernen.
Soliditeten uppgick till 55.5% (75.0%) för koncernen.

Investeringar
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till
5 989 tkr (7 567) bestående främst av produktionsanläggningar. Bolagets
investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1 437
tkr (601) och utgörs huvudsakligen av investeringar i patent.

Personal
Antalet anställda i koncernen var vid periodens utgång 6 personer (4),
fördelat på fyra män och två kvinnor. Efter perioden anställdes
ytterligare två personer.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets
rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste
årsredovisningen.

Moderbolaget
Moderbolaget i koncernen Morphic Technologies (org nr 556580-2526) har
under perioden bedrivit en fortsatt satsning på utveckling av
produktionsanläggningar till koncernen. Moderbolaget har under perioden
investerat 4 548 tkr (293) i en egen produktionsanläggning. Förutom
denna investering har Morphic Technologies investerat 1 439 tkr (7 274)
i övriga materiella anläggningstillgångar och 1 437 tkr (601) i
immateriella anläggningstillgångar så som patent och utveckling av ny
utrustning. Med hänsyn till ett beviljat utvecklingsbidrag så har en
direktavskrivning med motsvarande belopp gjorts på materiella
anläggningstillgångar. Nettoomsättningen hos Moderbolaget uppgick till
969 tkr (281) och resultatet före bokslutsdispositioner uppgick till – 4
974 tkr (-5 003). Likviditeten i moderbolaget uppgick till 7 967 tkr (14
274).

Framtid
Marknadsetablering
Morphics strategi att inledningsvis etablera sig tillsammans med ett
fåtal intressenter i olika marknadssegment kvarstår. Genom att etablera
ett antal referensanläggningar skapar bolaget förutsättningar för en
storskalig kommersialisering. Morpic befinner sig just nu i denna
etablering och gör bedömningen att bolaget kommer uppnå sin målsättning
inom kort. Det kortsiktiga finansiella målet att ge bolaget ett positivt
kassaflöde från den löpande verksamheten kvarstår.

Världslansering
Med stort nöje kommer Morphic att visa upp sin maskinteknik på
trådmässan www.wire.de i Düsseldorf i början April 2002. Mässan innebär
en världslansering av Morphics maskinteknik och ett ypperligt tillfälle
att klargöra skillnaderna i pris och prestanda mellan Morphic och
tidigare aktörer på marknaden. Morphics utställning förväntas resultera
i en stor efterfrågan på bolagets maskinteknik.

Bränslecellsplattor
Bränslecellsmarknaden anses utgöra ett stort potentiellt värde för
Morphic och fortsatt utveckling och samarbeten med bl a Volvo
prioriteras inom detta område. Bolaget förbereder för produktionsstart
under 2002.

Aktien
Efter perioden utnyttjades 8 350 900 teckningsoptioner vilket
resulterade i att antalet aktier uppgick till 39 676 854, fördelat på 10
0000 A-aktier och 29 676 854 B-aktier. Varje A-aktie berättigar till en
röst och varje B-aktie berättigar till 1/10 röst. Alla aktier har lika
rätt till del i bolagets vinst och tillgångar
I bolaget finns totalt 4 257 000 outnyttjade optioner som innehas av
grundarna för att kunna erbjuda personal och större företag delägarskap.
Optionerna ställdes ut 2000-03-28 och löper fram till maj 2003.
Lösenpriset är 1 krona per aktie. Utspädningen blir vid full inlösen
10.7 procent.
Bolagets B-aktie (MORP-B) är sedan december inofficiellt noterad på
Göteborgs OTC-list och handlas via banker och fondkommissionärer.

KONCERNRESULTATRÄKNING
Belopp i tkr 2001-11- 2000-11- 2001-05- 2000-05-
01– 01– 01– 2002- 01– 2001-
2002-01- 2001-01- 01-31 01-31
31 31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 95 262
Aktiverat arbete för 29 221
egen räkning
Övriga rörelseintäkter 144 122 453 281
Summa intäkter 268 122 936 281

Rörelsens kostnader
Inköp av varor och -294 -1,339 -1,076 -2,244
tjänster
Övriga externa -1,010 -578 -2,183 -1,256
kostnader
Personalkostnader -738 -697 -2,125 -1,443
Avskrivningar av
materiella och
immateriella
anläggningstillgångar -105 -74 -274 -182
Summa rörelsens -2,147 -2,688 -5,658 -5,125
kostnader

Rörelseresultat -1,879 -2,566 -4,722 -4,844

Resultat från
finansiella
investeringar
Ränteintäkter och 58 48 249 49
liknande resultatposter
Räntekostnader och -161 -119 -431 -236
liknande resultatposter

Periodens resultat -1,982 -2,637 -4,904 -5,031
Resultat per aktie -0.06 -0.13 -0.16 -0.25

KONCERNBALANSRÄKNING
31/01/20 30/04/200
Belopp i tkr 02 1
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella 2,361 924
anläggningstillgångar
Materiella 13,539 8,561
anläggningstillgångar
Finansiella 680 618
anläggningstillgångar
Summa 16,580 10,103
anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga 1,234 1,039
fordringar
Kassa och bank 8,226 14,389
Summa 9,460 15,428
omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR 26,040 25,531

EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital 27,004 26,799
Ansamlad förlust -12,543 -7,639
Summa eget kapital 14,461 19,160

Långfristiga skulder 8,223 4,106

Kortfristiga skulder 3,356 2,265

SUMMA EGET KAPITAL OCH 26,040 25,531
SKULDER

KASSAFLÖDESANALYS FÖR
KONCERNEN
Belopp i tkr 2001-05- 2000-05-
01– 01–2001-
2002-01- 01-31
31

Kassaflöde från den -5,965 -4,639
löpande verksamheten

Kassaflöde från -5,234 -8,206
investeringsverksamhete
n

Kassaflöde från 5,036 12,494
finansieringsverksamhet
en

Periodens kassaflöde -6,162 -351
Likvida medel vid 14,389 10,051
periodens början

Likvida medel vid 8,226 9,700
periodens slut

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL HOS
KONCERNEN
Belopp i tkr 2001-05-01–2002- 2000-05-
01-31 01–2001-
01-31

Bundet eget kapital
Belopp vid periodens 26,799 10,400
ingång
Insatt kapital
Nyemission 205 8,107
Belopp vid periodens 27,004 18,507
utgång

Ansamlad förlust
Balanserad förlust -7,639 -848
Periodens förlust -4,904 -5,031
Belopp vid periodens -12,543 -5,879
utgång

Summa eget kapital vid 14,461 12,628
periodens utgång

Granskning
Denna rapport har inte varit föremål för revisorns översiktliga
granskning.

Kommande rapport
Bokslutskommuniké avses att presenteras den 19 juni 2002.

Karlskoga, 2002-03-27

Morphic Technologies AB (publ)

Styrelsen

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av arbetande
styrelseordföranden Peter Heidlund, tel 031-704 58 65 alt [email protected]

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT01130/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT01130/wkr0002.pdf