* Nettoomsättningen för perioden uppgick till 158,6 Mkr (45,9 Mkr)
* Periodens resultat efter skatt uppgick till –26,3 Mkr (–18,5 Mkr)
* Resultat per aktie uppgick till –0,19 kr (–0,17 kr)
* Likvida medel på balansdagen 2007-10-31 148,9 Mkr (2007-04-30 186,5 Mkr)
* Under perioden ökade kassaflödet från den löpande verksamheten till 23,6 Mkr (–9,5 Mkr), vilket motsvarar 0,17 kr per aktie (–0,08kr)

Väsentliga händelser senaste kvartalet
* Volymorder på flödesplattor till bränsleceller avsedda för konsumentelektronikområdet värd initialt cirka 60 Mkr över en tvåårsperiod
* 55% av energiteknikföretaget Helbio S.A. förvärvat
* SensActive™ patenterat
* VD och flera nyckelpersoner rekryterade till Morphics dotterbolag för nya energisystem

Väsentliga händelser efter periodens slut
* Volymorder på flödesplattor till ett initialt värde av ca 130 Mkr
* Förvärv av bränslecellstillverkaren Arcotronics Fuel Cells S.r.l
* Riktad nyemission tillför Bolaget ca 252 Mkr före emissionskostnader

Läs rapporten i sin helhet i bifogat eller länkat PDF-dokument