Nettoomsättningen uppgick till 240,3 Mkr (86,9)
Resultat efter skatt uppgick till –47,8 Mkr (–38,1)
Resultat per aktie uppgick till –0,34 kr (–0,31)
Likvida medel på balansdagen 2008-01-31 var 198,7 Mkr (186,5)
Samlade orderstocken uppgick till 756 Mkr, varav vindkraft 472 Mkr, bränslecells­ komponenter 196 Mkr, fartygspropulsion 65 Mkr samt övriga segment 23 Mkr
Under perioden uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till –10,2 Mkr (–20,7), vilket motsvarar –0,07 kr per aktie (–0,18)

Väsentliga händelser under senaste kvartalet
Volymorder på bränslecellsplattor avsedda för konsumentelektronik värd 130 Mkr
Order på bränslecellsbaserat energisystem för biogas
Förvärv av bränslecellstillverkaren Arcotronics Fuel Cells och energiteknikbolaget AccaGen
Riktade nyemissioner tillför bolaget ca 261,6 Mkr efter emissionskostnader

Väsentliga händelser efter periodens slut
Testcenter för bränslecellskomponenter invigt i Japan
Morphics B-aktie noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm
Prestationsbaserat personaloptionsprogram antaget
Jan Johansson utsedd till CFO
Finansiellt mål avseende omsättning och resultat för räkenskapsåret 08/09 upphävt
Kraftigt växande order- och offertstock