Delårsrapport för perioden 20020501 – 20020731

VIKTIGA HäNDELSER UNDER PERIODEN

* Försäljningsarbete inom verksamhetsområdet kapmaskiner påbörjades med
uppföljning av kontakter initierade vid trådmässan Wire 2002 i april.
Provkapning för ett flertal intressenter genomfördes som ett led i
offertdiskussionerna.

* De första prototyperna i grafit för bipolära plattor till bränsleceller
producerades i Morphics formningsanläggning i Karlskoga.

* Ett maskinsystem för kapning med integrerat roterande riktverk
utvecklades efter kundorder.

* Morphic fick sitt tredje patent beviljat av Patent och
registreringsverket.

* Intressebolaget PPM Cutting Service GmbH i Tyskland grundades formellt i
maj. Morphic äger därmed 30% av PPM Cutting Service GmbH.

VIKTIGA HäNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

* Morphic tecknar samarbetsavtal med High Speed Forming 2000 AB. Avtalet
innebär bland annat att ledande personer inom Morphic tillfälligt
involveras i Hydropulsor AB.

* Ytterligare ett patent beviljades av Patent och registreringsverket.

ALLMäNT OM VERKSAMHETEN OCH MORPHIC TECHNOLOGIES
Morphic Technologies har utvecklat en ny maskin- och
produktionsteknologi, vilken ger industrin nya möjligheter att med stor
precision kontrollera och styra extrema dynamiska krafter. Tekniken
möjliggör en avsevärt bättre kvalitet och kostnadseffektivitet vid
storskalig precisionstillverkning av komponenter genom kapning,
pulverkompaktering, stansning och formning. Tekniken gör det även
möjligt att med bibehållen kvalitet bearbeta tidigare svårbearbetade
material, t ex titan.

Morphic Technologies grundades i slutet av 1999. Företaget bedriver
verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Morphic Technologies B-aktie är
sedan december 2000 inofficiellt noterad på Göteborgs OTC-lista. Handel
med aktien bedrivs genom Thenberg & Kinde Fondkommission AB.

PRODUKTER OCH MARKNAD
Kapning
Det stora intresset för Morphics kapmaskiner som visades på trådmässan
Wire 2002 i Düsseldorf, april 2002, har bearbetats i olika omgångar. Ett
stort antal offerter har lämnats på kapmaskiner i olika storlekar och
konfigurationer till framför allt intressenter i Europa. Eftersom
kapprestandan i viss mån är materialberoende har ett flertal kunder fått
sina material provkapade av Morphic för att säkerställa processens
kvalité.

Morphic erbjuder nu kompletta kapmaskiner med matare, verktygssystem och
integrerat hydraulaggregat i fyra olika storlekar baserade på de
tråddiametrar som kan kapas i respektive maskin. Produktsortimentet
täcker nu tråddiametrar upp till 24 mm.

För att möta efterfrågan på kapmaskiner för längre bitar med god rakhet
för exempelvis svetselektroder, har även en kapmaskin med integrerat
roterande riktverk utvecklats. Riktverket köps in från en amerikansk
tillverkare och förses med en kapenhet från Morphic med tillhörande
styrelektronik. Den första maskinen av detta slag är klar för leverans i
september 2002.

Solidformning och pulverkompaktering
Utöver kundtester och egen processutveckling i formningsanläggningen i
Karlskoga har Morphic bistått i ett examensarbete på Chalmers Tekniska
högskola tillsammans med Volvo Materialteknik i Göteborg. Examensarbetet
dr inriktat på de interna materialfenomen som uppstår vid
höghastighetsformning.

Produktion av bränslecellsplattor
En viktig milstolpe på vägen till rationell tillverkning av bipolära
plattor för bränsleceller passerades i maj då de första
prototypplattorna i grafit producerades i Morphics formningsanläggning i
Karlskoga. Prototyperna är de första plattorna tillverkade med
höghastighetsteknik.

OMSäTTNING OCH RESULTAT
Omsättning för koncernen uppgick till 166 tkr (224 tkr) med ett
redovisat resultat för koncernen på
-2 489 tkr (-1 403 tkr).

LIKVIDA MEDEL OCH SOLIDITET
Koncernens disponibla likvida medel uppgick till 9 880 tkr (14 948 tkr).
Koncernens soliditet uppgick till 66,4 % (64 %).

INVESTERINGAR
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 563 tkr (1
674 tkr).

MODERBOLAGET
Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick till 11 tkr (0 tkr), med ett
resultat på -2 489 tkr (-1 398 tkr). Moderbolaget investerade i
immateriella och materiella anläggningstillgångar för 482 tkr (1 674
tkr). Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick på balansdagen till
9 774 tkr (14 570 tkr), med en soliditet på 66,4 % (64 %).

PATENT
Bolaget hade vid periodens slut 3 beviljade patent. Ytterligare ett
patent beviljades efter periodens slut.

Morphic Technologies fortsätter även med PCT-ansökningar baserade på de
svenska patentansökningarna.

ORGANISATION OCH MEDARBETARE
Koncernen hade vid periodens slut åtta anställda. En person anställdes
efter periodens slut och en tidigare konsult anställdes på halvtid.

AKTIEN
Vid periodens slut uppgick antal utestående aktier till 39 676 854 st
(31 120 954). Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr.

Utställda optioner
Återstår 4,2 miljoner outnyttjade teckningsoptioner i serie 3, som är
giltig fram till och med april 2003. Inga övriga optioner finns
utställda i bolaget.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningsprinciper för innevarande år överensstämmer med principerna
i senaste årsredovisningen.

FRAMTIDSUTSIKTER
Marknaden för kapning är stor och att Morphics erbjudande i form av
maskinsystem för höghastighetskapning motsvarar de krav marknaden
ställer har visat sig i det stora intresse som visats och i de
offertdiskussioner som pågår. Ett flertal av offertdiskussionerna kring
maskinsystem för kapning väntas leda till beställningar under hösten.
Samarbetsavtalet med High Speed Forming som slöts efter periodens slut
innebär nya möjligheter att etablera tekniken för höghastighetsformning
och pulverkompaktering på marknaden.
Intresset för bränsleceller fortsätter att öka och framstår allt säkrare
som en framtida stor internationell industri. Morphics patenterade
produktionsteknik kan kraftigt sänka produktionskostnaderna för de
bipolära plattor som utgör en väsentlig del av ett bränslecellssystem.
Morphic Technologies har som målsättning att få igång
försäljningsverksamheten och därmed bidra till ett positivt kassaflöde
under verksamhetsårets tredje kvartal.

Göteborg, 2002-09-19

Morphic Technologies AB (publ)

Styrelsen

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för revisorns översiktliga
granskning.

Kommande rapportillfällen:
Halvårsrapport för perioden maj-oktober: 2002-12-19
Delårsrapport för perioden november-januari: 2003-03-26
Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 02/03: 2003-06-26

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/19/20020919BIT00710/wkr0001.doc Hela Rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/19/20020919BIT00710/wkr0002.pdf Hela Rapporten