Delårsrapport för perioden 20020501-20021031

VIKTIGA HäNDELSER UNDER PERIODEN
Under perioden augusti till september engagerades Morphic i Hydropulsor
av dess nya huvudägare High Speed Forming 2000 AB. Syftet var att
undersöka möjligheterna till en sammanslagning av verksamheterna. I
oktober fann båda parter att förutsättningarna för ett omedelbart
samgående saknades.

Komplett maskinsystem för kapning med roterande riktverk levererades
till kund.

Försäljningsarbetet inom verksamhetsområdena maskinsystem och teknik-
och systemintegration för kapning intensifierades. Ett komplett program
med kapmaskiner i fyra olika storlekar, kombinerade rikt- och
kapmaskiner samt kapenheter för inbyggnad och uppgradering har utformats
och marknadsförs.

De första kundproverna för bipolära plattor till bränsleceller
producerades i Morphics formningsanläggning i Karlskoga.

Legoföretaget PPM Cutting Service GmbH i Tyskland grundades formellt i
maj. Morphic äger därmed 30% av PPM Cutting Service GmbH.

Två patent beviljades av Patent och Registreringsverket under perioden.

VIKTIGA HäNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Uppgörelse har träffats med Hydropulsor innebärande att inga tvister
föreligger inom Morphics verksamhet.

Avtal tecknat med det norska bolaget TechTool AS för exklusiv rätt till
försäljning av Morphics produkter i tillämpningar inom offshoreindustrin

Morphics kapmaskin MTCC-1 medverkar på automationsmässan SPS/IPC Drives
i Nürnberg för demonstration av styrsystemtillverkaren Moogs nya
generation styrsystem.

Ett modellprogram för formning- och pulverkompakteringsmaskiner
färdigställdes innehållande 4 olika maskinstorlekar.

Ytterligare ett patent beviljades av Patent och registreringsverket i
november.

PPM Cutting Service GmbH påbörjade offereringen av större kaptjänster på
Europamarkanden.

ALLMäNT OM VERKSAMHETEN OCH MORPHIC TECHNOLOGIES
Morphic Technologies har utvecklat en ny maskin- och
produktionsteknologi, vilken ger industrin nya möjligheter att med stor
precision kontrollera och styra extrema dynamiska krafter. Tekniken
möjliggör en avsevärt bättre kvalitet och kostnadseffektivitet vid
storskalig precisionstillverkning av komponenter genom kapning,
pulverkompaktering, stansning och formning. Tekniken gör det även
möjligt att med bibehållen kvalitet bearbeta tidigare svårbearbetade
material, t ex lättmetaller och verktygsstål.

Morphic Technologies grundades i slutet av 1999. Företaget bedriver
verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Morphic Technologies B-aktie är
sedan december 2000 inofficiellt noterad på Göteborgs OTC-lista. Handel
med aktien bedrivs genom Thenberg & Kinde Fondkommission AB.

PRODUKTER OCH MARKNAD
Bolaget har under perioden haft starkt fokus på försäljningsverksamheten
och dess förutsättningar i form av marknadsmaterial, prissättning och
modellprogram.

Kapning
De kontakter som knöts på trådmässan Wire 2002 i Düsseldorf har
bearbetats och nya har tillkommit. För att bredda Morphics kontaktyta
mot marknaden har tre agenter knutits till bolaget. Agenterna arbetar
mot provision och marknadsför Morphics lösningar för kapning inom
framför allt Europa. Genom sina nätverk tillförs ständigt nya kontakter
för Morphic.

Det modellprogram som presenterades i maj har utökats med maskiner för
riktning och kapning av tråd i längre bitar. På kunders önskemål
erbjuder Morphic nu även de kapenheter som ingår i kapmaskinerna som
separata enheter för inbyggnad i befintliga anläggningar.

I oktober levererades den första kombinerade rikt- och kapmaskinen till
kund efter testproduktion hos Morphic. Maskinen riktar och kapar mycket
styv rostfri tråd för svetselektroder. Förmågan att rikta den här typen
av tråd i kombination med Morphics kapkvalité i hög produktionstakt var
en förutsättning för att kunden kunde åta sig kapuppdraget från sin
uppdragsgivare. Diskussioner om försäljningsavtal med amerikansk
maskinleverantör pågår.

Målsättningen har varit att ta order på ytterligare kapmaskiner under
hösten. Den fortsatta svaga konjunkturen påverkar dock marknadens
investeringsvilja. Ett flertal av de intressenter som visat intresse i
Morphics kapmaskiner har under hösten infört investeringsstopp. Istället
för kompletta maskiner ökar därför intresset för separata kapenheter som
kan användas för att uppgradera befintlig utrustning och därmed förlänga
livslängden på en tidigare investering. För att ytterligare kunna nå
framgång hos investeringssvaga kunder har även ett leasingförslag
arbetats fram.

Solidformning och pulverkompaktering
Ett modellprogram för formnings- och pulverkompakteringsmaskiner
baserade på enkelslag, dvs slag från ett håll (i motsats till Morphics
dubbelslagare) har utformats. Modellprogrammet gör det möjligt att med
kund diskutera olika lösningar och alternativ inför en offert.
Dubbelslagsmaskiner marknadsförs av bolaget som specialmaskiner för
kunder med särskilda önskemål om bearbetningseffekt.

Morphics dubbelslagsmaskin i Karlskoga har fortsatt att skapa intressera
hos nya aktörer. Världens största pulverkomponenttillverkare köper nu
maskintid i anläggningen för att tidigt nästa år kunna utvärdera
möjligheterna med Morphics produktionsteknik. Tidigare order från Powder
Light Metals GmbH på en kombinerad pulver- och solidformningsmaskin har
dock stoppats i konstruktionsfasen i avvaktan på ytterligare besked från
Powder Light Metals slutkunder och finansiärer. Besked förväntas inom
kort.

En undersökning på Chalmers Tekniska högskola har genomförts under
sommaren av Volvo Materialteknik i Göteborg tillsammans med Morphic.
Examensarbetet var inriktat på de interna materialfenomen som uppstår
vid höghastighetsformning. Erfarenheterna från undersökningen har lett
till ökat intresse inom Volvo för tekniken och samarbetet har fortsatt.

Produktion av bränslecellsplattor
Under perioden har de första kundproverna till bipolära plattor i grafit
till bränsleceller producerats i Morphics formningsanläggning i
Karlskoga. Ett projekt har påbörjats mellan Morphic och det tyska
bränslecellsföretaget med vilket Morphic har samarbetsavtal, i syfte att
nå ett tillräckligt beslutsunderlag för tillverkning av specifika
bränsecellsplattor för montering och utvärdering i olika
bränslecellssystem. Morphic har förutom säkerställandet av
tillverkningsprocessen i Karlskoga byggt upp egen kompetens kring olika
materialval och blandningar för att själva fungera som underleverantör
till olika bränslecellstillverkare. Varje bränslecellstillverkare har
idag sina specifika krav på prestanda och flödesgeometrier vilket
ställer krav på en flexibel tillverkningsprocess.

OMSäTTNING OCH RESULTAT
Omsättning för koncernen uppgick till 643 tkr (476 tkr) med ett
redovisat resultat för koncernen -3 419 tkr (-3 187 tkr).

LIKVIDA MEDEL OCH SOLIDITET
Koncernens disponibla likvida medel uppgick till 6 235 tkr (14 948 tkr).
Koncernens soliditet uppgick till 61,1% (63,8%).

INVESTERINGAR
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 1 156 tkr
(6 269).

MODERBOLAGET
Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick till 780 tkr (200 tkr), med
ett resultat på -5 900 tkr (-3 008 tkr). Moderbolaget investerade i
immateriella och materiella anläggningstillgångar för 1 118 tkr (6 272
tkr). Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick på balansdagen till
6 234 tkr (14 570 tkr), med en soliditet på 60% (64%).

PATENT
Bolaget hade vid periodens slut 4 beviljade patent. Ytterligare ett
patent beviljades efter periodens slut så att bolaget vid rapportens
publicering har 5 beviljade patent. Bolagets PCT-ansökningar fortgår
enligt plan.

Morphic har noga studerat patentsituationen inom teknikområdet och
funnit att inga godkända patent finns, vare sig avseende
maskinkonstruktioner eller metoder, som hindrar Morphic och Morphic’s
kunder att fritt utnyttja höghastighetsbearbetning med Morphics
maskinteknik inom samtliga tillämpningsområden. Morphic’s patent och
patentansökningar för linjärmotorns specifika lösningar och patentet för
tillverkningsmetod för bipolära plattor för bränsleceller anses ge ett
gott skydd för bolagets teknologi.

TVISTER
Hydropulsor AB som befinner sig under rekonstruktion sedan maj 2002 har
till Morphic i avtal utfäst sig att omedelbart dra tillbaka den
stämningsansökan som bolaget lämnade in mars 2001 mot Morphic
Technologies AB. Utfästelsen innebär inga åtaganden från Morphics sida.
Inga tvister finns därmed inom Morphics verksamhet.

ORGANISATION OCH MEDARBETARE
Koncernen hade vid periodens slut 10 heltidsanställda och en
halvtidsanställd.

AKTIEN
Utställda optioner
Återstår 4,2 miljoner outnyttjade teckningsoptioner i serie 3, som är
giltig fram till och med april 2003. Inga övriga optioner finns
utställda i bolaget.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningsprinciper för innevarande år överensstämmer med principerna
i senaste årsredovisningen.

FRAMTIDSUTSIKTER
Försäljningsverksamheten har intensifierats under hösten. Etableringen
av agenter har medfört ett konstant inflöde av nya kontakter, vilket
möjliggör för Morphic att fokusera på offereringsprocessen och att
arbeta aktivt mot order. Med de olika produktfamiljerna tillsammans med
de separata kapenheterna finns nu möjlighet att möta en majoritet av de
kapbehov som finns på marknaden. Möjligheten att direkt kunna erbjuda
leasing av maskiner ökar ytterligare potentialen för order. Antalet
offerter under diskussion med kund ökar kontinuerligt och ett antal
order på såväl kapmaskiner som separata kapenheter väntas tecknas under
verksamhetsårets tredje och fjärde kvartal.
Morphics kapprogram planeras att visas upp på den internationella
trådmässan Interwire i Atlanta, USA, under maj 2003. Flera intressenter
bl a de från den tidigare mässan i Düsseldorf kommer därmed att
inviteras till mässan i Atlanta.
Det modellprogram för pulverkompakteringsmaskiner som tagits fram kommer
att användas för att påbörja konkreta diskussioner om maskinorder från
ett antal intressenter. Morphics slagenhet planeras att på begäran av
potentiell kund att visas upp på mässan Forge Fair i Cincinatti i USA
under april 2003.
Morphic Technologies har som målsättning att få igång
försäljningsverksamheten och därmed bidra till ett positivt kassaflöde
under andra halvan av verksamhetsåret.

KONCERNRESULTATRÄKNING
Belopp i tkr 2002-08-01- 2001-08-01- 2002-05-01- 2001-05-01-
-2002-10-31 -2001-10-31 -2002-10-31 -2001-10-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 390 194 386 200
Förändring pågående -251 – -191 –
arbete för annans räkning
Aktiverat arbete för egen 46 108 46 192
räkning
Övriga rörelseintäkter 253 156 362 276
Summa intäkter 438 458 603 668

Rörelsens kostnader
Inköp av varor och -592 -377 -876 -793
tjänster
Övriga externa kostnader -1 292 -688 -2178 -1 247
Personalkostnader -1 512 -748 -2507 -1 568
Avskrivningar av
materiella och
immateriella
anläggningstillgångar -377 -87 -750 -169
Summa rörelsens kostnader -3 773 -1 900 -6 311 -3 777

Rörelseresultat -3 335 -1 442 -5 708 -3 109

Resultat från finansiella
investeringar
Ränteintäkter och 63 77 94 192
liknande resultatposter
Räntekostnader och -147 -156 -295 -270
liknande resultatposter

Periodens resultat -3 419 -1 521 -5 909 -3 187
Resultat per vägt antal -0,09 -0,05 -0,15 -0,10
aktier före utspädning
(kr)
Resultat per vägt antal -0,08 -0,04 -0,14 -0,09
aktier efter utspädning
(kr)
Vägt antal aktier under 39 676 854 31 155 117 39 676 854 31 138 032
perioden

KONCERNBALANSRÄKNING
Belopp i tkr 2002-10-31 2002-04-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 4 857 3 850
Materiella anläggningstillgångar 13 648 14 249
Finansiella anläggningstillgångar 586 517
Summa anläggningstillgångar 19 091 18 616

Omsättningstillgångar
Pågående arbete – 63
Kortfristiga fordringar 1 738 1 535
Kortfristiga placeringar 5 570 12 981
Kassa och bank 665 1 967
Summa omsättningstillgångar 7 973 16 546

SUMMA TILLGÅNGAR 27 064 35 162

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital 38 218 38 218
Ansamlad förlust -21 688 -15 779
Summa eget kapital 16 530 22 439
Avsättningar 8 8
Långfristiga skulder 7 519 7 988
Kortfristiga skulder 3 007 4 727

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 064 35 162

KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN
Belopp i tkr 2002-05-01- 2001-05-01-
-2002-10-31 -2001-10-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 018 -5 023
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 225 -2 946
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -470 93
Periodens kassaflöde -8 713 -7 876
Likvida medel vid periodens början 14 948 14 389
Likvida medel vid periodens slut 6 235 6 513

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL HOS KONCERNEN
Belopp i tkr 2002-05-01- 2001-05-01-
-2002-10-31 -2001-10-31

Bundet eget kapital
Belopp vid periodens ingång 38 218 26 799
Insatt kapital – –
Nyemission – 205
Belopp vid periodens utgång 38 218 27 004

Ansamlad förlust
Balanserad förlust -15 779 -7 639
Periodens förlust -5 909 -3 187
Belopp vid periodens utgång -21 688 -10 826

Summa eget kapital vid periodens utgång 16 530 16 178

Göteborg, 2002-12-19

Morphic Technologies AB (publ)

Styrelsen

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för revisorns översiktliga
granskning.

Kommande rapportillfällen:
Delårsrapport för perioden november-januari: 2003-03-26
Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 02/03: 2003-06-26

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/19/20021219BIT01050/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/19/20021219BIT01050/wkr0002.pdf