Delårsrapport för perioden 2004-05-01 – 2004-07-31

* Omsättningen under perioden uppgick för koncernen till 140 tkr (94 tkr)
med ett redovisat resultat på -3 463 tkr (-3 245 tkr).

* Koncernens disponibla likvida medel uppgick på balansdagen 2004-07-31
till 7 439 tkr (4 371 tkr) med en soliditet på 60,6% (50,4%).

* Periodens kassaflöde, inklusive investeringsverksamheten uppgick
till 3 068 tkr (-377 kr)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRETS FÖRSTA KVARTAL

* National Machinery beställde en mindre testutrustning i syfte att
säkerställa Morphics kapteknik integrerad i deras befintliga
maskinutbud.

* En riktad nyemission om 4 260 000 B-aktier tillförde bolaget 7,7 Mkr
efter emissionkostnader.

* Ett patent har beviljats av Svenska patent och registreringsverket.

* National Machinery följde upp sin lansering av fristående kapmaskiner
vid Wire 2004 i Düsseldorf i april, med deltagande vid en motsvarande
amerikansk branschmässa i juni.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

* Den 1 september flyttade Morphics B-aktie från Göteborgs OTC-lista till
Stockholmsbörsens handelsplats Nya Marknaden med Erik Penser
Fondkommission AB som sponsor.

* Organisation har förstärkts med Magnus Lindholm som har tillträtt
tjänsten som konstruktionschef.

* Ett patent har beviljats av den amerikanska patentmyndigheten.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/29/20040929BIT00130/wkr0001.pdf Hela rapporten