* Omsättningen för koncernen uppgick under perioden till 1 541 tkr (7 659 tkr) med ett redovisat resultat på -10 894 tkr (-7 664 tkr).
* Koncernens disponibla likvida medel uppgick på balansdagen 2005-01-31 till 1 269 tkr (4 371 tkr) med en soliditet på 43,2% (50,4%).
* Periodens kassaflöde, inklusive investeringsverksamheten uppgick till -3 102 tkr (9 666 tkr)
* Resultat per aktie för perioden var -0,19 kr (-0,17 kr) och för kvartalet -0,06 kr (-0,10 kr). Eget kapital per utgående antal aktier före utspädning var på balansdagen 0,18 kr (0,25 kr).

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRETS TREDJE KVARTAL
* National Machinery lade en beställning av 5 st kompletta kapenheter till ett ordervärde av drygt 5 Mkr.
* Organisationen förändrades genom att dotterbolaget Morphic Made AB övertog affärsansvaret för bolagets slag- och kapenheter, maskinsystem och installationer. Moderbolaget Morphic Technologies AB ansvarar för licens- och samarbetsavtal, patent och grundforskning.
* Beslut fattades att byta namn på dotterbolaget Sercomo AB till Cell Impact AB. Samtidigt påbörjades lanseringen av Cell Impact på den internationella bränslecellsmarknaden.
* Tre patent beviljades av amerikanska patentverket.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
* Med stöd av bolagsstämman bemyndigande genomfördes en riktad emission som tillförde moderbolaget 25 Mkr. Emissionen ska finansiera den första av två planerade enheter för produktion av plattor till bränsleceller inom dotterbolaget Cell Impact.
* Ett patent beviljades av patentverket i Australien.

Läs rapporten i sin helhet i bifogat pdf-dokument.