Detta är en extra delårsrapport för verksamhetsåret 04/05’s första 11 månader och därmed inte helt jämförbar med de rapporter som Morphic Technologies vanligtvis publicerar. Rapporten ingår i det emissionsprospekt avseende erbjudande att teckna aktier i Morphic Technologies AB (publ) som offentliggörs i sin helhet 2005-05-11. Bolaget har valt att inte publicera några jämförelsesiffror i den löpande texten, då det inte föreligger något bokslut för motsvarande period föregående år och som är översiktligt granskat av revisorn. Att i den löpande texten jämföra med siffror som sträcker sig över hela fjärde kvartalet föregående år bedömer Morphic Technologies bli missvisande.

* Omsättningen för koncernen uppgick under perioden till 1 890 tkr, med ett redovisat resultat på -14 384 tkr.
* Koncernens disponibla likvida medel uppgick på balansdagen 2005-03-31 till 28.281 tkr med en soliditet på 63 procent.
* Periodens kassaflöde, inklusive investeringsverksamheten uppgick till 23 910 tkr.
* Resultat per aktie för perioden var -0,24 kr och för februari och mars -0,06 kr.* Eget kapital per utgående antal aktier före utspädning var på balansdagen 0,46 kr.

Viktiga händelser under perioden 2005-02-01 – 2005-03-31

* Med stöd av bolagsstämman bemyndigande genomfördes en riktad emission till kursen 2,50 kr till investmentbolaget Mariegården Investment AB och dess aktieägare. Emissionen tillförde moderbolaget 25 Mkr i syfte att finansiera den första av två planerade enheter för produktion av plattor till bränsleceller inom dotterbolaget Cell Impact. Inga emissionskostnader uppstod i samband med emissionen.
* Nyemissionen innebar en ökning med 10.000.000 B-aktier. Efter nyemission och inlösen av personaloptioner uppgick vid periodens slut det totala antalet aktier i Morphic Technologies till 70.096.839 st.
* 1.300.000 A-aktier konverterades till B-aktier vilket förändrade fördelning mellan aktieslagen till 61.396.839 B-aktier och 8.700.000 A-aktier
* Styrelsen för Morphic Technologies AB beslutade genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Bolaget emitterar 14.019.367 B-aktier till kursen 2,50 kr per aktie. Det innebär att Bolaget tillförs maximalt 35 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Pengarna skall användas för investering i ytterligare kapacitet i dotterbolaget Cell Impact för produktion av flödesplattor för bränsleceller. Styrelsens beslut om nyemission är villkorat av godkännande från extra bolagsstämma.
* Bolaget genomförde slutliga leveranstester i den tidigare levererade och installerade kapanläggningen hos Eaton Corporation. Eaton utvärderar ännu leveranstestet och avser meddela Morphic Technologies resultatet inom kort.

Viktiga händelser efter periodens slut

* National Machinery godkände första delleveransen på tidigare beställningen av 5 st kompletta kapenheter till ett ordervärde av drygt 5 Mkr.
* Bolaget inledde förhandlingar med en etablerad anläggningsbyggare för samarbete inom grövre kapning och solidformning.

Rapporten i sin helhet bifogas i nedanstående pdf-dokument.