Delårsrapport för perioden 2005-05-01 – 2005-07-31
* Omsättningen för koncernen uppgick under perioden till 417 tkr (140 tkr) med ett redovisat resultat på -3 898 tkr (-3 446 tkr).
* Koncernens disponibla likvida medel uppgick på balansdagen 2005-07-31 till 51 520 tkr (25 732 tkr) med en soliditet på 75,0% (60,9%).
* Periodens kassaflöde, inklusive investeringsverksamheten uppgick till 25 788 tkr (3 068 tkr)
* Resultat per aktie för perioden var -0,05 kr (-0,06 kr) och eget kapital per utgående antal aktier före utspädning var på balansdagen 0,69 kr (0,43 kr).

Viktiga händelser under perioden
* En nyemission med företrädesrätt för aktieägare genomfördes under perioden 16 maj – 10 juni. Emissionen blev övertecknad och de 14 019 367 emitterade aktierna tillförde bolaget ca 35 Mkr före emissionskostnader.
* Cell Impact AB beställde en produktionsanläggning av systerföretaget Dynamis AB. Anläggningen beräknas vara i drift vid årsskiftet 05/06 och ordervärdet uppgick till 12,1 Mkr.
* Fem europeiska patentansökningar har blivit beviljade under perioden.

Viktiga händelser efter periodens slut
* Cell Impact tecknade ett exklusivt licensavtal med Göta Technology Developer International och dess grundare Dr. Bin Zhu. Avtalet innebär att Cell Impact utökar sin verksamhet med tillverkning och försäljning av kompletta bränslecellsstackar inom framför allt marknadsområdet stationär elkraftproduktion.
* Beslut fattades att genomföra en namnändring av dotterbolaget Morphic Made till Dynamis AB.
* Dynamis sålde ett mindre maskinsystem för rörkapning till ett legotillverkande företag. Systemet har inför beställningen varit utlånat och utvärderats under en längre tid hos kunden.