• Omsättningen för koncernen uppgick under perioden till 822 tkr (1 341 tkr) med ett redovisat resultat på
-10 371 tkr (-7 150 tkr).

• Koncernens disponibla likvida medel uppgick på balansdagen 2005-10-31 till 42 163 tkr (25 732 tkr) med en soliditet på 70,1% (60,9%).

• Periodens kassaflöde, inklusive investerings- och finansieringsverksamheten, uppgick till 16 577 tkr (98 tkr).

• Resultat per aktie för perioden var -0,13 kr (-0,12 kr) och eget kapital per utgående antal aktier före utspädning var på balansdagen 0,63 kr ( 0,43 kr).

Viktiga händelser under perioden

• Cell Impact tecknade ett exklusivt licensavtal med Göta Technology Developer International och dess grundare Dr. Bin Zhu. Avtalet innebär att Cell Impact utökar sin verksamhet med tillverkning och försäljning av kompletta bränslecellsstackar inom framför allt marknadsområdet stationär elkraftproduktion.

• Beslut fattades att genomföra en namnändring av dotterbolaget Morphic Made till Dynamis AB.

• Dynamis sålde ett mindre maskinsystem för rörkapning till ett legotillverkande företag. Systemet har inför beställningen varit utlånat och utvärderats under en längre tid hos kunden.

• Morphic lämnade ett offentligt erbjudande till samtliga aktieägare i Aerodyn AB (publ). Morphic tecknade ett aktieöverlåtelseavtal med huvudägaren i vind- och vattenkraftföretaget Aerodyn AB (publ) och erbjöd sig att förvärva resterande aktier i Aerodyn via en apportemission.

• Morphic förvärvade materialhanteringsföretaget SensActive AB. Förvärvet skedde genom en apportemission och verksamheten
integrerades som en del av Morphics dotterbolag Dynamis AB.

• Morphics styrelse beslutade att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna i syfte att expandera verksamheten med energisystem inom vind- och vattenkraft samt egenutvecklade bränsleceller.

• Fem europeiska och ett kinesiskt patent har blivit beviljade under perioden.

Viktiga händelser efter periodens slut

• Morphics helägda dotterbolag Dynamis AB mottog en strategisk order från en tysk material- och komponenttillverkare på ett maskinsystem för masstillverkning av lättmetallkomponenter. Ordern är strategiskt viktig då kunden är en ledande leverantör av nya avancerade komponenter till den europeiska fordonsindustrin.

• Morphics helägda dotterbolag Cell Impact mottog en order från en världsledande bilproducent på bränslecellsplattor för utvärdering i sin övergång till bränslecellsbilar. Kunden är en ledande utvecklare av bilar med nya framdrivningssystem.

• Morphic förvärvade ytterligare aktier i Aerodyn AB och uppnådde därmed ett totalt innehav motsvarande 94,1 % av antalet aktier och 97,3 % av antalet röster i Aerodyn AB. Bolaget konsolideras per den 15 december in i koncernen.

• Företrädesemissionen övertecknades ca 178 % och tillförde bolaget ca 97 Mkr före emissionskostnader

• Ett europeiskt patent har beviljats efter periodens slut.