KVARTALET APRIL-JUNI 2014

 • Hyresintäkterna uppgick till 386 mkr (399)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 333 mkr (113), vilket motsvarar 5,1 kronor per aktie (4,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till 333 mkr (152), motsvarande 5,1 kronor per aktie (6,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67 mkr (26), motsvarande 1,0 kronor per aktie (1,0)

DELÅRSPERIODEN JANUARI-JUNI 2014

 • Hyresintäkterna uppgick till 781 mkr (789)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 399 mkr (172), vilket motsvarar 8,0 kronor per aktie (6,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 345 mkr (72), mot-svarande 7,0 kronor per aktie (2,9)
 • Redovisat fastighetsvärde om 17,3 mdr (16,0) omfattar 195 direktäga fastigheter (201)
 • Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgick till 110,2 kronor (110,4)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 134 mkr (78), motsvarande 2,7 kronor per aktie (3,1)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • Den i noteringsprospektet beskrivna övertilldelningsoptionen utnyttjades fullt ut, vilket ökade eget kapital ytterligare med totalt 395 mkr. Hemfosa har i samband med ägarspridningen tillförts totalt 809 mkr efter emissionskostnader
 • Hemfosa emitterade den 30 april 2014 obligationslån om totalt 1 200 mkr, vilka noterades på NASDAQ OMX Stockholm den 12 juni 2014
 • Två fastigheter i Kristianstad förvärvades och två avyttrades i Partille respektive Göteborg i en samlad transaktion om totalt 180 mkr
 • Samhälls- och kontorsfastigheter i Sundsvall, med bland annat Mittuniversitetet och Nordea som hyresgäst, förvärvades till ett värde av 664 mkr
 • Den totala derivatportföljen omstrukturerades, vilket medförde -55 mkr i realiserade värdeförändringar. Samtidigt sänktes den genomsnittliga räntan från 4,28 procent till 3,28 procent
 • Efter periodens utgång har Hemfosas joint venture Söderport Fastigheter avyttrat bostadsprojekt i Stockholm för 355 mkr

Kommentar från VD

Väl förberedda för tillväxt
Hemfosa presenterar för det andra kvartalet ett stabilt förvaltningsresultat och en förbättrad intjäningsförmåga. Samtidigt har vi gjort ett antal intressanta affärer och tagit flera steg för att öka förutsättningarna för tillväxt. Även om antalet transaktioner var relativt få är jag nöjd med utfallet.

Under kvartalet har vi finansierat upp bolaget – ägarspridningen under våren tillförde bolaget totalt 809 mkr – och emitterat obligationslån om 1 200 mkr. Det ger oss en än mer gynnsam finansiell situation och en solid grund inför Hemfosas fortsatta expansion.

Vi har genomfört ett antal transaktioner där jag gärna nämner förvärvet av samhällsfastigheter i Sundsvall som genomfördes i juni, med ett underliggande fastighetsvärde om 582 mkr och med Mittuniversitetet som största hyresgäst. Ett förvärv helt i linje med Hemfosas strategiska ambition med fokus på samhällsfastigheter.

Vi fortsätter också stärka vår egen organisation för att hålla hög kvalitet i arbetet med våra befintliga fastigheter och för att kunna genomföra nya affärer. Under sommaren anställde vi en regionchef i Stockholm.

Trots att vi har lång erfarenhet i fastighetsbranschen är Hemfosa för många ett okänt företag, med bara ett kvartal bakom sig som börsbolag. Vi har fått många tusen aktieägare och relationen till dem vill vi vårda väl. Jag och mina kollegor har som ambition att framöver träffa både stora och små aktieägare i så hög grad som möjligt för att berätta om Hemfosas verksamhet, utmaningar och möjligheter.

Utöver att utveckla vårt befintliga fastighetsbestånd är Hemfosas huvudfokus att hitta och genomföra intressanta, gärna komplexa, fastighetsaffärer. Utmaningen framåt, som jag ser det, är den just nu ökade konkurrensen om objekt. Men vi tror samtidigt att det är en situation då Hemfosas styrkor blir extra viktiga. Med vår kunskap, erfarenhet och genomförandekraft i kombination med tillgång till kapital och ett stort kontaktnät i branschen är vi väl förberedda att ta ännu fler och större tag om fastighetsmarknaden. Jag förutspår en spännande höst för Hemfosa.

Jens Engwall, VD

Hemfosa offentliggör informationen i denna delårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden onsdagen den 20 augusti 2014, klockan 08.30.

Kontaktinformation
Hemfosa Fastigheter AB

Telefon +46 8 448 04 80
Besöksadress Hästholmsvägen 28
Postadress Box 2020, 131 02 Nacka
www.hemfosa.se

Jens Engwall, VD
Tel: +46 8 448 04 82, mail: [email protected]

Karin Osslind, CFO
Tel: +46 8 448 04 84, mail: [email protected]